Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-02-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 42411 z dnia 8 lutego 2019 r.

WYMIAR ETATU 2

STANOWISKA  2

DODATKOWE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

do spraw: planowania i realizacji budżetu Wojewody

w Wydziale Finansów i Budżetu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie Urzędu.

Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Opracowywanie i sporządzanie projektów budżetów oraz planów finansowych (w tym Wieloletniego Planu Finansowego Państwa) budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków, w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym,
 2. Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zmian w budżecie Wojewody,
 3. Przygotowywanie lub weryfikowanie projektów wniosków Wojewody do Ministerstwa Finansów,
 4. Dokonywanie okresowych ocen z realizacji dochodów i wydatków w ramach budżetu Wojewody oraz weryfikowanie sprawozdań jednostkowych w części sprawnościowej i sporządzanie zbiorczych okresowych sprawozdań z wykonania wydatków budżetu Wojewody w układzie zadaniowym,
 5. Aktualizowanie planów inwestycyjnych oraz ocenianie efektywności wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w państwowych jednostkach budżetowych oraz z dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 6. Współdziałanie przy planowaniu i rozliczaniu dotacji z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna na jednostki samorządu terytorialnego i na obszary zadań oraz weryfikowanie zadań zleconych wg aktualnych przepisów,
 7. Weryfikowanie materiałów jednostkowych – wniosków o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz sporządzanie wniosku o środki do Ministerstwa Finansów i na podstawie decyzji Ministra Finansów przekazywanie środków do gmin oraz obsługiwanie spraw związanych z funduszem sołeckim,
 8. Współdziałanie z merytorycznymi Wydziałami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zespolonymi służbami iinspekcjami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

- znajomość prawa administracyjnego, przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów   publicznych ,

- zasad rachunkowości budżetowej oraz ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego

- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

- umiejętność komunikacji pisemnej

- umiejętność argumentacji

- umiejętność obsługi komputera - środowiska MS Office

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej w obszarze księgowo - finansowym

dobra znajomość przepisów (ustaw) szczegółowych, regulujących finansowanie zadań z budżetu Wojewody, w ramach nadzorowanych działów gospodarki narodowej,

umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,

umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,

   zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

   najlepszych kandydatek/kandydatów,

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia

   zawodowego /stażu pracy;

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 22 lutego 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych : Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 4 524 125, email: .

 Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do Inspektora Ochrona Danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2500 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-372

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko    

  inspektora ds. planowania i realizacji  budżetu  Wojewody w Wydziale Finansów i  Budżetu

ogłoszenie  nr 42411 z dnia 8 lutego 2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 4 marca 2019 r. od godz. 9:00   w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie .

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 370 lub 77 4 524 255.

Opole, dnia 26 lutego 2019 r.

Wyniki naboru

NABÓR ZAKOŃCZONY WYBOREM KANDYDATKI/KANDYDATA

WYBRANA OSOBA:

Justyna Karasiewicz    Opole

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 460

Data wytworzenia: 2019-02-07 07:17:14
Data publikacji: 2019-02-08 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-03-04 15:03:15

Historia zmian artykułu:
2019-03-04 15:03:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2019-02-26 14:54:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2019-02-26 14:51:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.