Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapLista kandydatów
Termin składania ofert2018-10-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 35750 z dnia 10 października 2018 r.

OFERTY DO 22 października 2018 r.

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA  1

DODATKOWE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

do spraw: planowania i realizacji budżetu Wojewody

w Wydziale Finansów i Budżetu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie Urzędu.

Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Opracowywanie i sporządzanie projektów budżetów oraz planów finansowych (w tym Wieloletniego Planu Finansowego Państwa) budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków, w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym,
 2. Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zmian w budżecie Wojewody,
 3. Przygotowywanie lub weryfikowanie projektów wniosków Wojewody do Ministerstwa Finansów,
 4. Dokonywanie okresowych ocen z realizacji dochodów i wydatków w ramach budżetu Wojewody oraz weryfikowanie sprawozdań jednostkowych w części sprawnościowej i sporządzanie zbiorczych okresowych sprawozdań z wykonania wydatków budżetu Wojewody w układzie zadaniowym,
 5. Aktualizowanie planów inwestycyjnych oraz ocenianie efektywności wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w państwowych jednostkach budżetowych oraz z dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 6. Współdziałanie przy planowaniu i rozliczaniu dotacji z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna na jednostki samorządu terytorialnego i na obszary zadań oraz weryfikowanie zadań zleconych wg aktualnych przepisów,
 7. Weryfikowanie materiałów jednostkowych – wniosków o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz sporządzanie wniosku o środki do Ministerstwa Finansów i na podstawie decyzji Ministra Finansów przekazywanie środków do gmin oraz obsługiwanie spraw związanych z funduszem sołeckim,
 8. Współdziałanie z merytorycznymi Wydziałami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zespolonymi służbami iinspekcjami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

- znajomość prawa administracyjnego, przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów

   publicznych ,

- zasad rachunkowości budżetowej oraz ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego

- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

- umiejętność komunikacji pisemnej

- umiejętność argumentacji

- umiejętność obsługi komputera - środowiska MS Office

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej w obszarze księgowo - finansowym

dobra znajomość przepisów (ustaw) szczegółowych, regulujących finansowanie zadań z budżetu Wojewody, w ramach nadzorowanych działów gospodarki narodowej,

umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,

umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,

   zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

   najlepszych kandydatek/kandydatów,

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia

   zawodowego /stażu pracy;

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 22  października 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2500 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-372

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody  w Wydziale Finansów i Budżetu

ogłoszenie  nr 35750  z dnia 10 października 2018 r.  

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 r.   od godz. 9:00  w pok. 221  znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 370   lub 77 4 524 255.

Opole, dnia 31 października  2018 r.

Wyniki naboru

Nabór zakończony - kandydaci nie zgłosili się na rozmowy.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 562

Data wytworzenia: 2018-10-09 15:25:01
Data publikacji: 2018-10-10 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-11-08 14:06:38

Historia zmian artykułu:
2018-11-08 14:06:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2018-10-31 10:04:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.