Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-04-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 45940 z dnia 11.04.2019 r.

Wymiar etatu 1

Stanowiska 1

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: planowania i realizacji budżetu Wojewody

w Wydziale Finansów i Budżetu

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.
Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie i sporządzanie projektu budżetu Wojewody na trzy kolejne lata, oraz sporządzanie planu finansowego budżetu Wojewody na dany rok budżetowy w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w powiązaniu z budżetem zadaniowym oraz w układzie zadaniowym z wyszczególnieniem celów i mierników
 • Podejmowanie inicjatywy własnej oraz na wniosek jednostek podległych wojewodzie na rzecz zwiększenia budżetu Wojewody
 • Wprowadzanie i zatwierdzanie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) • projektu planów finansowych budżetu Wojewody Opolskiego • planów finansowy budżetu Wojewody Opolskiego • rozdysponowanie środków dla beneficjentów niższego stopnia • wnioski o przyznania środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa, na zadania objęte budżetem Wojewody.
 • Sporządzanie decyzji wprowadzających zmiany w planie wydatków budżetu Wojewody lub decyzji blokujących nadwyżkę środków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi,
 • Aktualizowanie planów inwestycyjnych oraz ocenianie efektywności wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w państwowych jednostkach budżetowych oraz z dotacji udzielonych z budżetu państwa
 • Przygotowywanie umów na przekazywanie dotacji celowej samorządu terytorialnego oraz nadzorowanie i zatwierdzanie rozliczenie środków przekazanych w formie dotacji celowej w zakresie zwalczania narkomanii, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa.
 • Weryfikowanie materiałów jednostkowe – wniosków o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz sporządzanie wniosków o środki do Ministerstwa Finansów i na podstawie decyzji Ministra Finansów przekazywanie środków do gmin oraz obsługiwanie sprawy związanych z funduszem sołeckim w trakcie roku.
 • Sporządzanie bazy działań, celów i mierników wraz ze sposobem ich wyliczania oraz sporządzanie i analizowanie zmian w wielkościach mierników w trakcie roku budżetowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość prawa administracyjnego, przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych , zasad rachunkowości budżetowej oraz ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność argumentacji
 • umiejętność obsługi komputera - środowiska MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej w obszarze księgowo - finansowym
 • dobra znajomość przepisów (ustaw) szczegółowych, regulujących finansowanie zadań z budżetu Wojewody, w ramach nadzorowanych działów gospodarki narodowej
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.04.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2500 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-372

Wyniki naboru

nabór zakończony - brak kandydatów

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 449

Data wytworzenia: 2019-04-11 07:33:02
Data publikacji: 2019-04-11 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-06-11 12:59:17

Historia zmian artykułu:
2019-06-11 12:59:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2019-04-11 07:44:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2019-04-11 07:35:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.