Aktualności WIGiK - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Aktualności

30.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.(Dz.U.2019,poz.1846) Główne zmiany dotyczą usprawnienia prac komisji kwalifikacyjnej, większej przejrzystości postępowań kwalifikacyjnych jak i obniżenia opłat za postępowanie. Znaczącą zmianą jest odstąpienie od uwarunkowania rozpoczęcia praktyki zawodowej od dnia wydania dziennika praktyki zawodowej. Aktualnie praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe.

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa zawiera pakiet zmian, który zmienia aż 163 polskich aktów prawnych. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zawarte są w  art. 15 w/w ustawy i dodają w Pgik art. 5a, 5b

 

Nowy akt prawny - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019,poz.393)

 

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzienie geoinformacji.

http://www.gugik.gov.pl/urzad/konkursy2/konkurs-o-nagrode-ministra-inwestycji-i-rozwoju-za-najlepsze-prace-dyplomowe,-rozprawy-doktorskie-i-habilitacyjne,-publikacje-oraz-innowacyjne-rozwiazania-w-dziedzinie-geoinformacja?fbclid=IwAR1u-1_v9NN6WsROZcNyTLnnByarWOgjgAS1AzE0GcXURW2jxt2fPZcboug

 

Wysokość stawek opłat obowiązujących w 2019 r. za udostępnianie materiałów pzgik

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(MP z 2018r.,poz.1053).

Nowe akty prawne – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2101). 

 

Nowe akty prawne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W Dzienniku Ustaw z 25 października 2017 r., poz. 1990 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Nowe przepisy obowiązują od 9 listopada 2017 roku.

 

Nowe akty prawne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W Dzienniku Ustaw z 25 października 2017 r., poz.1989 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. Nowe przepisy obowiązują od dnia 9 listopada 2017 roku.

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r.  w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r.  stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P.2017.984 z dnia 2017.10.31). Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

 

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W Dzienniku Ustaw (poz. 1509) opublikowana została ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 września 2017 r.

Nowelizacja w założeniu ma zapwewniać przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, oraz doprecyzowuje niektóre przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Od strony geodezji art. 2 zmieniający art. 53b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, przewiduje, że „W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b [EGiB, GESUT, szczegółowych osnów, BDOT500 – red.], mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.”. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1509/1

POWRÓT


Krajowy Zasób Nieruchomości
ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości została podpisana przez prezydenta

Celem nowego aktu jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Powołuje się Krajowy Zasób Nieruchomości mający zarządzać nieruchomościami Skarbu Państwa i tworzyć stabilne warunki finansowania rozwiązań przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1529/1

POWRÓT


Nowe Prawo Wodne ma zapewnić racjonalne gospodarowanie wodami oraz lepszą ochronę przeciwpowodziową.

Prawo wodne zakłada powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do obowiązków tej instytucji będzie należało m.in.: wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami, planowanie i prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej czy planowanie i realizacja zadań związanych z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną.

POwstać ma Hydroportal jako węzeł krajowej infrastruktury informacji przestrzennej oraz centralny punkt dostępowy do usług sieciowych oraz innych informacji z zakresu gospodarowania wodami.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1566/1

 

POWRÓT

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.poz. 1629) ogłasza się, że w 2017 r. stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie ulegają zmianie i obowiązywały będą w wysokości określonej w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

POWRÓT

 

  • 30 września 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797355-p_1.htm

Głównymi celami kodeksu są:

  1. Skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli.
  2. Przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.
  3. Efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

http://mib.gov.pl/files/0/1797355/KUB.pdf

POWRÓT

 

  • Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych został zamiesczony ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zawierający najnowsze zmiany.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890300163

POWRÓT

 

  • Pod linkiem znajdują się wyjaśnienia GUGiK dotyczące sposobu naliczania opłat i zakresu licencji.

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/pgik-faq

Przedstawiamy przykładowe zagadnienia na jakie znajdziemy odpowiedzi i wskazówki dotyczące postępowania.

Zagadnienie 28. W jaki sposób inwestor może uzyskać informacje, do kogo należą działki, przez które będzie przebiegać planowana inwestycja? Czy musi złożyć wniosek o wydanie wypisów z rejestru gruntów dla każdej nieruchomości, w skład której wchodzi działka i wnieść opłatę za każdy wypis - 40 zł w przypadku wypisu w postaci dokumentu elektronicznego lub 50 zł w przypadku wypisu w postaci dokumentu drukowanego?

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pgik „Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

    wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
    wyrysów z mapy ewidencyjnej;
    kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
    plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
    usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.”

Od 1 lipca 2016 r., na skutek nowelizacji ustawy Pgik, dokonanej przepisami ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, informacje zawarte w operacie ewidencyjnym mogą być udostępniane w formie „uproszczonych wypisów z rejestru gruntów”. Wypisy takie są dedykowane w głównej mierze inwestorom obiektów budowlanych, a w szczególności inwestorom sieci uzbrojenia terenu.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o wybranych działkach ewidencyjnych, a także o podmiotach, które tymi działkami władają; nie zawiera adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej. Może obejmować jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów, albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Wysokość opłaty za sporządzenie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów ustala się na podstawie postanowień zawartych w tabeli 11 w wierszu lp. 13 załącznika do ustawy Pgik.

 

Zagadnienie 31. Jak powinien postąpić organ, jeśli stwierdzi, że do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej wykonawca wykorzystał dane lub materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które nie były objęte licencją, wydaną w związku ze zgłoszeniem tej pracy?

W przypadku, gdy wykonawca do wykonania pracy geodezyjnej wykorzysta dane lub materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji (K05), taki wykonawca podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, jaka byłaby pobrana w przypadku, gdyby udostępnienie tych danych i materiałów nastąpiło łącznie z licencją, uprawniającą do ich wykorzystania do wykonania zgłoszonej pracy.
Zgodnie z art. 48a ustawy Pgik kara pieniężna jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez:
1) Głównego Geodetę Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego.
W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.

 

Zagadnienie 38. Czy wykonawca prac geodezyjnych może wykorzystać do pracy geodezyjnej materiały i dane do pracy geodezyjnej wykonywanej w ramach innego zgłoszenia prac?

Zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Pgik licencja określa uprawnienia podmiotu, dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu. Jeżeli zatem wykonawcy udzielona została licencja upoważniająca do wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu do wykonania prac geodezyjnych objętych konkretnym zgłoszeniem (wg wzoru zawartego w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów), to materiały te nie mogą być wykorzystane w innym celu, w tym do wykonania innych prac geodezyjnych.

 

Zagadnienie 45. Jaki dokument ma okazać wykonawca prac geodezyjnych właścicielowi nieruchomości w celu wykazania prawa wstępu na grunt i do obiektów budowlanych?

Przepisy ustawy Pgik nie określały i nie określają dokumentu, który zawierałby upoważnienie do wstępu na grunt.Prawo wstępu na grunt osób, które wykonują prace geodezyjne i kartograficzne, wynika z art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zatem na ten przepis powinni powoływać się wykonawcy w kontaktach z właścicielami nieruchomości. Kopia zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych może być w takich przypadkach dokumentem  uzasadniającym potrzebę wejścia na grunt.

 

Zagadnienie 49. Czy możliwe jest rozszerzenie obszaru opracowania albo dodanie nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac na zgłoszeniu uzupełniającym?

Zgłoszenie prac geodezyjnych, o którym mowa w art. 12 Pgik, może nastąpić wyłącznie na formularzu oznaczonym jako „zgłoszenie pierwotne”. Formularz zgłoszenia z opcją „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze …” został wprowadzony w związku z art. 40d ust. 5 Pgik, z którego wynika możliwość udostępnienia wykonawcy zgłoszonych prac materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego także w trakcie ich wykonywania. Formularz z zaznaczonym polem „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze ...” nie może być wykorzystywany do rozszerzenia obszaru opracowania albo też do dodania nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac.

POWRÓT

Wytworzył(a): Simiński Sławomir
Wprowadził(a): Simiński Sławomir
Opublikował(a): Simiński Sławomir
Liczba wyświetleń: 1806

Data wytworzenia: 2016-09-27 14:20:00
Data publikacji: 2016-09-27 14:22:08
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-10-08 13:19:34

Historia zmian artykułu:
2019-10-08 13:19:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-05-20 13:34:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-03-04 10:01:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-03-04 09:58:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-01-15 11:42:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-11-16 12:11:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-05-07 11:32:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, zmiana nazwy
2018-05-07 11:26:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, zmiana tytułu
2017-11-16 12:44:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-16 12:43:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-16 09:00:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja tekstu
2017-11-10 10:47:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-09 14:58:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-09 14:54:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-09 14:50:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-08 15:29:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-08 14:53:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-09-01 11:16:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v24
2017-09-01 10:26:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Przywrócenie wersji 20 dokumentu
2017-09-01 10:24:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Przywrócenie wersji 5 dokumentu
2017-08-30 10:29:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v21
2017-08-30 10:15:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v20
2017-04-03 07:28:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v19
2016-12-29 15:45:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v18
2016-10-04 09:31:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Link MiB
2016-10-04 09:12:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Edycja KUB
2016-10-04 09:12:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Informacja KUB edycja
2016-10-04 09:09:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Informacja KUB edycja
2016-10-04 09:08:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Informacja o KUB
2016-09-30 13:54:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, powrót
2016-09-30 13:53:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, powrót
2016-09-30 11:43:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, edycja czytelności
2016-09-30 11:33:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, uzupełnienie treści aktualności
2016-09-30 11:32:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, przykładowe zagadnienia
2016-09-30 11:17:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, uzupełnienie aktualności
2016-09-30 09:08:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, usunięci listy zajawek
2016-09-27 14:45:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v6
2016-09-27 14:42:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Przeniesienie z sekcji "Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna" do sekcji "Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna"
2016-09-27 14:27:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v2
2016-09-27 14:24:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.