Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-09-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 33273 z dnia 3 września 2018 r.

 • Oferty do 14 września  2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: finansowo-księgowych budżetu Wojewody

w Wydziale Finansów i Budżetu - Oddział Księgowości i Sprawozdawczości

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Współpraca z pracownikami księgowości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przekazywanych środków oraz weryfikacji sprawozdań .
Współpraca z pracownikami księgowości jednostek budżetowych podległych Wojewodzie w zakresie, weryfikacji sprawozdań budżetowych .
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie i wydawanie dyspozycji o uruchomieniu środków finansowych dla dysponentów budżetu Wojewody, dotacji dla samorządów na zadania wykonywane przez gminy, powiaty i województwo, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń. Prowadzenie bieżącego monitoringu w tym zakresie.
 • Weryfikowanie sprawozdawczości budżetowej o stanie należności i zobowiązań, o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, z realizacji budżetu środków europejskich przedkładanej przez jednostki podległe Wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego, sporządzanie ustawowej łącznej sprawozdawczość w tym zakresie. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z zakresu przekazanych dotacji (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).
 • Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w bezpośredniej łączności z Ministerstwem Finansów w zakresie: harmonogramu wydatkowania środków budżetowych i jego zmian; dziennych i miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe; sprawozdawczości budżetowej i finansowej; planowania budżetu Wojewody; bieżących zmian w budżecie Wojewody na podstawie decyzji Wojewody i Ministra Finansów.
 • Opracowanie harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej na każdy rok budżetowy.
 • Sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki w ramach obsługiwanych działów gospodarki narodowej.
 • Wprowadzanie do Systemu finansowo – księgowego planu finansowego wydatków budżetu Wojewody oraz jego zmiany, w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej wydatków w ramach przydzielonych działów oraz zaangażowania środków dotacyjnych.
 • Weryfikowanie bilansów przedkładanych przez jednostki podległe Wojewodzie, uczestniczenie w sporządzaniu zbiorczego sprawozdania finansowego tj. rocznego bilansu, rachunku zysków i strat jednostek, zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych podległych Wojewodzie .
 • Sporządzanie informacji analityczno-statystycznych dotyczących planu i wykonania wydatków budżetu Wojewody w zakresie przydzielonych działów gospodarki narodowej, niezbędnych do bieżących analiz w ciągu roku budżetowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej .
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows - Word, Excel).
 • Znajomość: ustawy o służbie cywilnej; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej; KPA.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe prawnicze administracyjne, techniczne uzupełnione podyplomowymi studiami o kierunku ekonomicznym .
 • staż pracy: 1 rok na stanowiskach księgowych w sferze finansów publicznych.
 • Umiejętność komunikacji pisemnej.
 • Umiejętność pracy w zespole .

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Iwona Baran-Proniewicz - tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 500 złotych.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 370 lub (77) 4 524 114 .

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Termin naboru na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych  budżetu  Wojewody w Wydziale Finansów i  Budżetu -  ogłoszenie nr: 33273 z dnia 03 września 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 9:00 w pokoju nr 221 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 114.

Wyniki naboru

NABÓR ZAKOŃCZONY WYBOREM KANDYDATKI/KANDYDATA

WYBRANE OSOBY:

 Rafał Lipiński zam. Brzeg

Opole, dnia 26 wrzesnia 2018 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 610

Data wytworzenia: 2018-08-31 13:07:24
Data publikacji: 2018-09-03 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 11:06:31

Historia zmian artykułu:
2018-09-26 11:06:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2018-09-18 13:04:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.