Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-10-19
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaoperator numerów alarmowych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach Operatorów Numerów Alarmowych w CPR                 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego z dnia 8 października 2018 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu, ul. Oleska 123

Liczba etatów: 10 w tym 5 na zastępstwo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej.
 2. Zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym.
 3. Uzyskanie informacji o:

- rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,

- miejscu zdarzenia lub zagrożenia,

- liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia

  zdrowotnego,

- danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu,

  jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o

  zdarzeniu lub zagrożeniu,

- innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających

  podjęcie czynności przez podmioty ratownicze,

- potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego,

- przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu

  teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów

  ratowniczych,

- przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie

  nagłego zagrożenia zdrowotnego,

- poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do

  odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z

  kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,

- odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego

  dyspozytora.

 1. Zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych kierowanych na numery alarmowe.
 2. Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego oraz wymianę informacji pomiędzy centrami i dyspozytorami innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania systemu powiadamiania ratunkowego na podstawie odrębnych przepisów.       

Wymagania konieczne

 • wykształcenie,  co najmniej  średnie,
 • posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera,  
 • odporność  na stres,
  • znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego            ( Dz. U z 2013r. ,poz.1635) oraz  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia           28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U z 2014, poz.574),

 

Osoby zainteresowane pracą w CPR (po zakwalifikowaniu) zostaną skierowane                       na specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych.

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia jest obligatoryjnym spełnieniem wymogów prawnych zatrudnienia na etacie operatora numeru alarmowego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane będą m.in. scenki sytuacyjne z zakresu pracy operatora w języku obcym zadeklarowanym przez kandydata.

 Informacje dodatkowe:

 • stanowisko zaliczone jest do grupy stanowisk spoza  korpusu służby cywilnej;
 • praca w systemie zmianowym  12/24 h;
 • praca przez 365 dni w roku - centrum funkcjonuje również w dni wolne, niedzielę i święta;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo i niekaralności           za umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych            do celów rekrutacji
 • życiorys i list motywacyjny
 • Kopie innych dokumentów i oświadczeń

 

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251                   

ul. Piastowska 14

45-082 Opole z dopiskiem " oferta pracy "

 

Termin składania ofert:   19 października 2018r.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-830; 77 42-16-832

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych  CPR  -  ogłoszenie  z dnia 8 października 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 2416-930.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydata;

Pan Tomasz Lisiecki zam. Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 633

Data wytworzenia: 2018-10-10 13:53:50
Data publikacji: 2018-10-08 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-11-07 10:54:47

Historia zmian artykułu:
2018-11-07 10:54:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2018-11-06 08:06:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2018-10-29 15:06:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.