Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  cudzoziemcy
 • Opis skrócony usługi
  NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Wymagane dokumenty
  • Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym.
  • Zdjęcie biometryczne – 1 sztuka.

  Wymogi dotyczące zdjęcia: fotografia nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
  • Oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka.
  • Kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • Kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego przez wojewodę.
  • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).
  • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (np. paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).
  • Dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca.
  • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną.
  • Posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie.
  • Posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego. 
  • Dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające.
  • Kserokopie polskich paszportów/ dowodów osobistych dzieci oraz odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.
  • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo do wniosku załącza:
  • Zdjęcie biometryczne małoletniego spełniające wcześniej opisane wymogi.
  • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
  • Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).
  • Kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał.
  • Kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez:

  - właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce,

  - polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

  • W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację. 
  • Oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez:

  -  właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce,

  - polskiego konsula 

  - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. 

  • W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.
 • Termin załatwienia sprawy
  Przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów następuje niezwłocznie.
Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  brak
 • Opłata
  brak
 • Informacje dodatkowe
  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody mogą składać cudzoziemcy, którzy mają zalegalizowany pobyt na terenie danego województwa.

  1. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.
  2. Odmowa nadania obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
  3. W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń.
  4. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
  5. Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania konsula. 
  6. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na zgodny wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
  7. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo:

   - odpłatnie - u polskiego notariusza,

   - bezpłatnie - we właściwym Urzędzie Wojewódzkim przy składaniu wniosku.

   Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.
  8. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o nadanie mu obywatelstwa polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili złożenia podania. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać przez cały okres rozpatrywania jego wniosku w Kancelarii Prezydenta RP ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.
 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1462)
  2. Klasyfikacje usługi
   1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
  3. Kategorie życiowe
   1. sprawy obywatelskie - cudzoziemcy
  4. Słowa kluczowe
   obywatelstwo
  W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
  Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
  NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
  Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

  Bezpieczna przystań

  Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Infolinia dla cudzoziemców

  Tel. 800 033 010

  Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

   

  UWAGA!!!

  Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

  Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

  Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
  na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
  © Opolski Urząd Wojewódzki
  Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.