Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  cudzoziemcy
 • Opis skrócony usługi

  Nadanie obywatelstwa polskiego

 • Wymagane dokumenty

  1)   wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym,

  2)   zdjęcie biometryczne – 1 sztuka. Wymogi dotyczące zdjęcia: fotografia nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,

  3)   oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

  4)   oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu małżeństwa wydanego przez polski urząd stanu cywilnego (zawierającego stosownego adnotacje w przypadku rozwodu lub zgonu współmałżonka),

  5)   kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,

  6)   kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego przez wojewodę,

  7)   kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwa (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

  8)   kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (np. paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

  9)   kserokopie dokumentów potwierdzających źródła utrzymania cudzoziemca,

  10)    kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,

  11)    kserokopie dokumentów rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie lub polską narodowość,

  12)    kserokopie dokumentów świadczących o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,

  13)    dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające,

  14)    kserokopie polskich paszportów/ dowodów osobistych dzieci oraz odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.

  Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo do wniosku załącza:

  1)  zdjęcie biometryczne małoletniego spełniające wcześniej opisane wymogi,

  2)  oryginał aktualnego odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

  3)  kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

  4)  kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał,

  5)  kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana,

  6)  oświadczenie o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez: właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce, polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację,

  7)  oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez: właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce, polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

  Uwagi:

  1)     Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) za pośrednictwem właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, wojewody lub konsula.

  2)     Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem konsula właściwego z uwagi na ich miejsce stałego zamieszkania poza granicami Polski. 

  3)     Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na zgodny wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

  4)     Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo: odpłatnie - u polskiego notariusza lub bezpłatnie - we właściwym Urzędzie Wojewódzkim przy składaniu wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

  5)     Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.

  6)     Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  7)     Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o nadanie mu obywatelstwa polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili złożenia podania. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać przez cały okres rozpatrywania jego wniosku w Kancelarii Prezydenta RP ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.

 • Termin załatwienia sprawy

  Przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów następuje niezwłocznie

Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  brak
 • Opłata
  brak
 • Informacje dodatkowe

  1)     Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

  2)     Odmowa nadania obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.

  3)     W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń.

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. Nr -, poz.1829 z późn. zm.)
  2. Klasyfikacje usługi
   1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
  3. Kategorie życiowe
   1. sprawy obywatelskie - cudzoziemcy
  4. Słowa kluczowe
   obywatelstwo
  W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
  Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
  NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
  Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

  Bezpieczna przystań

  Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Infolinia dla cudzoziemców

  Tel. 800 033 010

  Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

   

  UWAGA!!!

  Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

  Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

  Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
  na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
  © Opolski Urząd Wojewódzki
  Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.