Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
POTWIERDZENIE POSIADANIA / UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  POTWIERDZENIE POSIADANIA / UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  osoba fizyczna, instytucja
 • Opis skrócony usługi

  Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

 • Wymagane dokumenty

  1)  wypełniony formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,

  2)  pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika,

  3)  kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (np. paszport lub dowód osobisty),

  4)  odpisy aktów stanu cywilnego tj. akt urodzenia, akt małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska), akt zgonu – może zaistnieć konieczność ich umiejscowienia, jeżeli zostały sporządzone poza granicami Polski,

  5)  dokumenty potwierdzające zmianę pisowni imienia i nazwiska,

  6)  nieważny polski paszport wnioskodawcy lub jego rodziców (strony z danymi osobowymi, datą wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego),

  7)  inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku np. nieważny polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, książeczka wojskowa, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, akt nabycia obywatelstwa obcego, w przypadku osoby małoletniej akt małżeństwa rodziców i dokumenty tożsamości rodziców, odpis orzeczenia sądu o pełnym przysposobieniu dziecka przez osobę posiadającą obywatelstwo polskie z klauzulą ostateczności wraz z kserokopią dokumentu tożsamości osoby przysposabiającej),

  8)  jeśli potwierdzenie obywatelstwa dotyczy osoby trzeciej i jest wymagane w związku z innym postępowaniem np. spadkowym, należy przedstawić dokument potwierdzający interes prawny lub ciążący na wnioskodawcy obowiązek uzyskania decyzji np. wezwanie z sądu,

  9)  dowód uiszczenia opłaty skarbowej

   

  Uwagi:

  1)  Dokumenty dołączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub polskiego konsula. Dla użytku wewnętrznego dokumenty może potwierdzić również pracownik przyjmujący wniosek (w tym przypadku należy przedstawić do wglądu oryginał dokumentu i wykonaną we własnym zakresie kserokopię)

  2)  Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo przez polskiego konsula

  3)  Jeśli wnioskodawca nie działa przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie ma miejsca zamieszkania w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, wskazuje pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń pisma przeznaczone dla strony pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia

  4)  W toku postępowania organ może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego

 • Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie 1 miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie 2 miesięcy. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania

  Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

 • Opłata

  - 58 zł – za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego

  - 17 zł – za pełnomocnictwo (opłaty nie wymaga pełnomocnictwo do doręczeń)

  W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej

 • Informacje dodatkowe

  Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki

   

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. Nr -, poz.1829 z późn. zm.)
   • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Nr -, poz.2096 z późn. zm.)
   • Klasyfikacje usługi
    1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
    2. Usługi dla instytucji i urzędów - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
   • Kategorie życiowe
    1. sprawy obywatelskie
   • Słowa kluczowe
    poświadczenie obywatelstwa polskiego
   W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
   Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
   NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
   Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

   Bezpieczna przystań

   Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

   Infolinia dla cudzoziemców

   Tel. 800 033 010

   Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

   Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

    

   UWAGA!!!

   Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

   Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

   Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
   na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
   © Opolski Urząd Wojewódzki
   Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

   Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.