Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  cudzoziemcy
 • Opis skrócony usługi
  UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
 • Wymagane dokumenty
  brak
 • Termin załatwienia sprawy
  • Niezwłocznie.
  • W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie 1 miesiąca.
  • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie  2 miesięcy.
  Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem właściwego wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Opłata

  Opłata skarbowa: 219 zł

  Tytułem: uznanie za obywatela polskiego.

  W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.
 • Informacje dodatkowe

  Za obywatela polskiego uznaje się:

  1. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
  2. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa.
  3. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.
  5. Małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.
  6. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
  7. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

  Dodatkowo:

  • wymaga się od cudzoziemca (z wyjątkiem małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego, aby posiadał znajomość języka polskiego - potwierdzoną urzędowym dokumentem na poziomie B1,
  • ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące.

  Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego, za zgodą drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.

  Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy nie spełnia obligatoryjnych – wyżej wskazanych – przesłanek lub gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
  • Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo:

  - odpłatnie - u polskiego notariusza,

  - bezpłatnie - we właściwym Urzędzie Wojewódzkim przy składaniu wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

  • Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1462)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1257)
   • Klasyfikacje usługi
    1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
   • Kategorie życiowe
    1. sprawy obywatelskie - cudzoziemcy
   • Słowa kluczowe
   W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
   Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
   NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
   Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

   Bezpieczna przystań

   Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

   Infolinia dla cudzoziemców

   Tel. 800 033 010

   Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

   Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

    

   UWAGA!!!

   Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

   Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

   Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
   na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
   © Opolski Urząd Wojewódzki
   Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

   Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.