Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  cudzoziemcy
 • Opis skrócony usługi

  Uznanie za obywatela polskiego

 • Wymagane dokumenty

  1)  wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.),

  2)  zdjęcie biometryczne (1 szt.) – kolorowa fotografia o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana
  w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami,

  3)  oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego, zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki oraz płeć,

  4)  oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu małżeństwa, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego (zawierającego stosowne adnotacje w przypadku rozwodu lub zgonu współmałżonka),

  5)  kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

  6)  kserokopia zezwolenia na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

  7)  kserokopia aktualnej karty stałego pobytu, karty rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE),

  8)  urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego tj. świadectwo ukończenia szkoły
  z językiem wykładowym polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ( co najmniej na poziomie B1) – nie dotyczy osób małoletnich,

  9)  kserokopie dokumentów potwierdzających stabilne i regularne źródło dochodu np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, rozliczenie PIT za ubiegły rok, aktualne zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

  10)   oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą
  w okresach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim,

  11)   kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,

  12)   kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,

  13)   kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo małżonka cudzoziemca,

  14)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubieganie się o nie,

  15)   dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego,

  16)   inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku nie wymienione wyżej.

  Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem załącza dodatkowo:

  1)  fotografię małoletniego objętego wnioskiem, spełniającą wskazane wyżej wymogi,

  2)  oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego, zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki oraz płeć,

  3)  kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

  4)  kserokopie karty pobytu małoletniego oraz zezwolenia na pobyt (decyzja wojewody) – jeżeli zostały wydane,

  5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie małoletniego za obywatela polskiego, przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo: wojewodę – jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

  6)  oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego, przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo: wojewodę – jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula – od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

   

  Uwagi:

  1)  W toku postępowania organ uprawniony jest do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego

  2)  Odpisy aktów stanu cywilnego należy złożyć w oryginale. Kserokopie pozostałych dokumentów należy poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie
  w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie

  3)  Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite

  4)  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim)

  5)  Terminy ważności paszportu oraz karty pobytu cudzoziemca ubiegającego się uznanie za obywatela polskiego nie powinny być krótsze niż 3 miesiące

 • Termin załatwienia sprawy

  W terminie do 2 miesięcy. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem właściwego wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 • Opłata

   

  - 219,00 zł - za decyzję o nabyciu obywatelstwa polskiego

   

 • Informacje dodatkowe

  Za obywatela polskiego uznaje się:

  1)  cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,

  2)  cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:

  a)  pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

  b)  nie posiada żadnego obywatelstwa,

  3)  cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej,

  4)  małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie,

  5)  małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie,

  6)  cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:

  a)  posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,

  b)  posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  7)  cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

  Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

  Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego, za zgodą drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.

  Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy nie spełnia obligatoryjnych – wyżej wskazanych – przesłanek lub gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. Nr -, poz.1829 z późn. zm.)
   • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Nr -, poz.2096 z późn. zm.)
   • Klasyfikacje usługi
    1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
   • Kategorie życiowe
    1. sprawy obywatelskie - cudzoziemcy
   • Słowa kluczowe
   W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
   Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
   NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
   Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

   Bezpieczna przystań

   Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

   Infolinia dla cudzoziemców

   Tel. 800 033 010

   Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

   Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

    

   UWAGA!!!

   Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

   Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

   Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
   na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
   © Opolski Urząd Wojewódzki
   Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

   Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.