Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ
 • Pełna nazwa usługi
  WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ
 • Odbiorca usługi
  Klient
 • Opis skrócony usługi

  Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

 • Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

  2. Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz informacją o miesięcznym wynagrodzeniu NETTO, decyzja o wysokości emerytury (oryginał i kserokopia) - dodatkowo saldo z konta bankowego potwierdzone przez pracownika banku lub zaświadczenie z banku o wysokości dostępnych środków finansowych w oryginale.

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - PIT za ubiegły  rok rozliczeniowy (oryginał i kserokopia), bilans z bieżącego roku podpisany przez księgowego.

   

  Zapraszający powinien posiadać środki finansowe co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zapraszanego cudzoziemca.

   

  Zapraszający powinien również posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego kraju, nie mniejsze jednak niż:

   

  - 200 zł – w przypadku do kraju sąsiadującego z RP,

  - 500 zł – w przypadku do kraju innego państwa europejskiego,

  - 2.500 zł – w przypadku do nieeuropejskiego państwa.

   

  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, ostatnia decyzja o podatku od nieruchomości (oryginał i kserokopia), przydział lokalu, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, rezerwacja hotelowa na okres zaproszenia (oryginał).

  4. Dokument potwierdzający tożsamość zapraszającego, np. dowód osobisty, karta pobytu, paszport.

 • Termin załatwienia sprawy
  Do miesiąca.
Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  Odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 • Opłata

  Opłata skarbowa - 27 zł za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń.

  Tytułem: wpis do ewidencji zaproszeń.

  Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł

  Opłatę można uiszczać:

  • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
  • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
  • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola – 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.
 • Informacje dodatkowe
  Warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

  Zaproszenie może być wystawione przez:

  • Obywatela polskiego zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członka jego rodziny, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium.
  • Cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • Osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dodatkowe informacje:

  • Odbiór zaproszenia dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
  • W przypadku, gdy zapraszającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odbiór zaproszenia następuje przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych lub pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
  • Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem przez:

  -  polskiego notariusza,

  -  występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym,

  - pracownika Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – w dniu złożenia wniosku.

  W toku prowadzonego postępowania zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. Nr , poz.2206 z późn. zm.)
   • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 27 LIPCA 2018 R. W SPRAWIE WZORU ZAPROSZENIA, WZORU FORMULARZA WNIOSKU O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ ORAZ WYSOKOŚCI ŚRODKÓW, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ ZAPRASZAJĄCY (Dz. U. z 2018 r. Nr , poz.1526)
    • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. Nr , poz.1044 z późn. zm.)
     • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1257 z późn. zm.)
     • Klasyfikacje usługi
      1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Zaproszenia cudzoziemców
     • Kategorie życiowe
      1. Słowa kluczowe
       Wpis zaproszenia
      W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
      Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
      NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
      Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

      Bezpieczna przystań

      Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

      Infolinia dla cudzoziemców

      Tel. 800 033 010

      Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

      Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

       

      UWAGA!!!

      Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

      Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

      Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
      ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
      na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
      © Opolski Urząd Wojewódzki
      Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

      Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.