Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
UDZIELANIE PRAWA STAŁEGO POBYTU NA TERYTORIUM RP OBYWATELOM UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN
 • Pełna nazwa usługi
  UDZIELANIE PRAWA STAŁEGO POBYTU NA TERYTORIUM RP OBYWATELOM UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN
 • Odbiorca usługi
  Obywatele Unii Europejskiej
 • Opis skrócony usługi
  Udzielanie prawa stałego pobytu na terytorium RP obywatelom Unii Europejskiej oraz członkom ich rodzin.
 • Wymagane dokumenty
  1. Jeden egzemplarz wypełnionego wniosku.
  2. Pięć aktualnych  fotografii, nieuszkodzonych, kolorowych o dobrej ostrości, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, które zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, linia oczu powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiających cudzoziemca na jednolitym tle w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, ma odwzorowywać naturalny kolor jego skóry. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
  3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
  4. Kserokopia potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy.
  5. Kserokopia karty pobytu lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.
  6. Dokument stwierdzający zmianę obywatelstwa polskiego (jeżeli obywatel UE wcześniej posiadał polskie obywatelstwo).
  7. Dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
  8. Dowód potwierdzający posiadanie środków finansowych na utrzymanie siebie i członków rodziny.
  9. Dokumenty dotyczące miejsca planowanego zamieszkania (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia) lub oświadczenie osoby, która zapewnia cudzoziemcowi mieszkanie oraz kserokopia jego tytułu prawnego do lokalu.
  10. Dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ponadto przy składaniu wniosku członek rodziny obywatela UE obowiązany jest przedstawić poza ww. dokumentami:

  1. Kserokopię dokumentu podróży obywatela UE, do którego cudzoziemiec dołącza lub z którym przebywa na terytorium Polski.
  2. Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z obywatelem UE, do którego cudzoziemiec dołącza lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (akt małżeństwa lub akt urodzenia).
 • Termin załatwienia sprawy
  • W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - 21 do 30 dni.
  • W przypadku członków rodzin obywateli Unii Europejskiej - 45 dni do 6 miesięcy.
Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Opłata
  Brak
 • Informacje dodatkowe
  Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

  I. Prawa stałego pobytu udziela się na wniosek:

  1. Obywatela Unii Europejskiej.
  2. Obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej.
  3. Obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (są to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria).
  4. Członka rodziny obywatela UE.

  II. Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w tym okresie spełniał warunki pobytu określone w ustawie.

  III. Prawo stałego pobytu przed upływem 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywa:

  1. Pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która w chwili zakończenia wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego lub która zakończyła wykonywanie pracy w celu przejścia na wcześniejsza emeryturę, jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy wykonywała pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 3 lata.
  2. Pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która zaprzestała wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium z powodu trwałej niezdolności do pracy, jeżeli przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata.
  3. Pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która po 3 latach nieprzerwanego pobytu i wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.
   • Wykonywaniem pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest także wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim.
  4. Pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która, zachowując miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywała pracę lub inną działalność zarobkową zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim i zaprzestała ich wykonywania z powodu trwałej niezdolności do pracy.
  •  Wymogów dotyczących długości nieprzerwanego pobytu i wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz wymogu dotyczącego długości nieprzerwanego pobytu nie stosuje się do małżonka obywatela polskiego.
  • Wymogu dotyczącego nieprzerwanego pobytu nie stosuje się, gdy zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek nastąpiło z powodu trwałej niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  1. Prawo stałego pobytu, które nabył pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, nabywa także członek rodziny przebywający z nią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na posiadane obywatelstwo.
  2. Członek rodziny niebędący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE, jeżeli w tym okresie spełniał warunki pobytu określone w ustawie.
  3. Członek rodziny będący obywatelem UE, który przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachował prawo pobytu w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE, nabywa prawo stałego pobytu.
  4. Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachował prawo pobytu w przypadku:
  • śmierci obywatela UE, jeżeli przebywał z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż rok przed dniem śmierci obywatela UE,
  • rozwodu lub unieważnienia małżeństwa obywatela UE, jeżeli:

  - małżeństwo trwało co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania w sprawie o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa, w tym rok w czasie pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - jako były małżonek obywatela UE sprawuje opiekę nad jego dziećmi, na podstawie porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu,

  - przemawiają za tym szczególne okoliczności, w tym związane z podleganiem przemocy w rodzinie w trakcie trwania małżeństwa,

  - jako były małżonek obywatela UE ma prawo do odwiedzin małoletniego dziecka, na podstawie porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sadu, gdy  z orzeczenia sądu wynika, że odwiedziny odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • śmierci lub wyjazdu obywatela UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako dziecko obywatela UE przebywające i uczące się lub studiujące na tym terytorium oraz rodzic sprawujący nad nim opiekę, bez względu na posiadane obywatelstwo - do czasu zakończenia przez dziecko nauki lub studiów
  nabywa prawo stałego pobytu.

  Dodatkowe informacje

  • Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.
  • Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).
  • Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
  • Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE rozciąga się na członka jego rodziny przebywającego z nim na terytorium RP.
  • Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
  • Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który nabył prawo stałego pobytu jest obowiązany uzyskać kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

  Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.

  Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż wyżej określony, z powodu:

  - odbycia obowiązkowej służby wojskowej,

  - ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem że okres ten nie jest dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

 • Podstawa prawna
  1. 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.1043 z późn. zm.)
   • 2. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz.532)
    • 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz.1105)
     • 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz.1417)
      • 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz.267)
       • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz.112)
       • Klasyfikacje usługi
        1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Legalizacja pobytu cudzoziemców z UE
       • Kategorie życiowe
        1. Słowa kluczowe
         Pobyt stały
        W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
        Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
        NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
        Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

        Bezpieczna przystań

        Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

        Infolinia dla cudzoziemców

        Tel. 800 033 010

        Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

        Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

         

        UWAGA!!!

        Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

        Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

        Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
        ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
        na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
        © Opolski Urząd Wojewódzki
        Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

        Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.