Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
PASZPORT - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE PEŁNOLETNIEJ
 • Pełna nazwa usługi
  PASZPORT - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE PEŁNOLETNIEJ
 • Odbiorca usługi
  Obywatel polski.
 • Opis skrócony usługi
  Wydanie paszportu osobie pełnoletniej.
 • Wymagane dokumenty


  1. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu. Podpis umieszczony pod fotografią nie może dotykać linii ramki. Nie zamieszcza się podpisu posiadacza w ramce, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. 
  2.  Kolorowa fotografia - osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm , wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,  z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.  
  • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy po przedłożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.  
  • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z wyżej wskazanymi wymogami może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  3. Organ paszportowy ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub poświadczenia obywatelstwa polskiego,  w przypadkach wątpliwości dotyczących tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego lub w przypadku rozbieżności danych osobowych.
  Odpisy  aktów stanu cywilnego wydawane w celu realizacji dokumentu paszportowego zwolnione są z opłaty skarbowej.
  4.Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych.
  5.Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
  6.Dokument potwierdzający uprawnienie do wniesienia opłaty ulgowej np: legitymacja ucznia, studenta, emeryta, orzeczenie o niepełnosprawności.
  7.Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego w celu potwierdzenia swojej tożsamości i obywatelstwa przedkłada do wglądu ważny paszport lub paszport tymczasowy; jeśli nie posiada ważnego dokumentu paszportowego tożsamość i obywatelstwo polskie potwierdza przedkładając ważny dowód osobisty.

  Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

  • Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania i zamieszkania.
  • Formularze wniosków paszportowych można pobrać:

  -    w siedzibie Oddziału Paszportów,

  Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków – w  formie kartonika. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.

  • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   Wyjątki:

   1.  Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice.

   2.  Za osobę ubezwłasnowolnioną niepozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun ustanowiony przez sąd. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej przy składaniu wniosku jest obowiązkowa.

  • Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.
  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy.


 • Termin załatwienia sprawy  Termin oczekiwania na paszport do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  UŁATWIENIA DLA WNIOSKUJĄCYCH O PASZPORT
   
  Od 1 czerwca 2017r. każdy , kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy  podać swój numer telefonu lub adres e- mail.
  Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie: "PASZPORT", o treści:" Twój paszport jest do odbioru w ( nazwa urzędu, ulica)" lub w emailu zatytułowanym:" Zapraszamy po odbiór paszportu", o treści " Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek (...).


  Informację, czy paszport jest gotowy do odbioru można uzyskać w serwisie internetowym obywatel.gov.pl pod nazwą „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”. W tym celu musimy przygotować potwierdzenie złożenia wniosku o paszport, na którym znajduje się nr wniosku. Usługa jest bezpłatna , a odpowiedź otrzymamy natychmiast po wpisaniu numeru wniosku.

  Informację, czy paszport jest gotowy do odbioru można uzyskać również telefonicznie, dzwoniąc na informację paszportową - 774411535 lub  do Sekretariatu Oddziału Paszportów - 774411540.


Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania


  Na decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie odmowy wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Opłata

  Opłata za wydanie paszportu - 140 zł.
  Opłata ulgowa – 70 zł ( po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do opłaty ulgowej).
  Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.
   
   
  Uprawnienia do ulgi - ulgowa opłata za wydanie paszportu (w wysokości 50% pełnej opłaty) przysługuje(po udokumentowaniu):
  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami agresji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2002 r. nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  - uczniom i studentom.

  W wysokości 50% - ulga w opłatach za wydanie paszportu przysługuje członkom rodzin wielodzietnych legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny.

  W wysokości 50% - ulga w opłacie paszportowej przysługuje współmałżonkom emerytów, rencistów pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu. Podstawą do opłaty ulgowej jest okazanie zaświadczenia, że osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego - z świadczenia współmałżonka są opłacane składki zdrowotne.

  W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

  Opłatę za wydanie paszportu obniża się
  w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, wówczas, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:
  -  zmiana  danych  podlegających wpisowi do paszportu, takich jak:  nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL;
  -  zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, taka która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  -  brak w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.
  Wysokość tej zniżki ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat.
  Zwolnione z opłaty paszportowej są:
  - osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
  -  osoby, przebywające w domach pomocy społecznej lub     zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  - osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
  -  żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
  Podwyższona opłata za wydanie nowego paszportu - opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego podwyższa się o 200%, w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
  Przepisów tych nie stosuje się wobec:
  -  osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
  - osób, które przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

 • Informacje dodatkowe
  • O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim stale zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego w kraju - występuje Wojewoda.
   W celu nadania numeru PESEL do wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy dołączyć:
   - wypełniony "Wniosek o ndanie numeru PESEL "oraz przedstawić - odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, ponieważ nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
  Ważne:
  • Planując wyjazd, należy upewnić się, czy termin ważności posiadanego paszportu jest wystarczający do wjazdu na teren danego kraju.
  • Odbierając dokument paszportowy należy dokładnie sprawdzić – odczytując na monitorze, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy paszport nie zawiera wad.
  • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
  • Drugi paszport
             Osoba posiadająca ważny paszport może ubiegać się o wydanie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa, względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa. Podanie o wydanie drugiego paszportu należy bezpośrednio złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, po uzyskaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającej na wydanie tego dokumentu w dowolnyn organie paszportowym w kraju lub za granicą. Wniosek należy złożyć przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania decyzji. Termin ważności drugiego paszportu wynosi 2 lata. Opłata paszportowa za wydanie drugiego paszportu wynosi 280 zł.
  • Paszport traci ważność po zmianie  danych osobowych np: (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL). Dokument traci automatycznie ważność po 60 dniach od dnia, w którym dokonane zostały zmiany danych. W przypadku osób przebywających za granicą paszport traci ważność po 4 miesiącach. Paszport traci również ważność z dniem wyrażenia przez Prezydenta RP zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu dokumentu bądź z dniem śmierci posiadacza paszportu.
  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (np. zmiana nazwiska, imienia) należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego zmianę danych. Po upływie 60 dni od zmiany danych posiadany paszport traci ważność.
   
  • Zniesienie kontroli wewnętrznych w strefie Schengen oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi tego obszaru nie jest prowadzona kontrola graniczna ale obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy musi posiadać dokument tożsamości, tj. paszport lub dowód osobisty.
  W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każdy musi posiadać paszport.

   
 • Podstawa prawna
  1. 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. Nr , poz.1919 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2019 r. Nr , poz.1313)
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz.126)
     • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131)
     • Klasyfikacje usługi
      1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Paszporty
     • Kategorie życiowe
      1. sprawy obywatelskie - dokumenty tożsamości
     • Słowa kluczowe
      paszport
     W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
     Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
     NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
     Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

     Bezpieczna przystań

     Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

     Infolinia dla cudzoziemców

     Tel. 800 033 010

     Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

     Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

      

     UWAGA!!!

     Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

     Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

     Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
     ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
     na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
     © Opolski Urząd Wojewódzki
     Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

     Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.