Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
PASZPORT - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE PEŁNOLETNIEJ
 • Pełna nazwa usługi
  PASZPORT - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE PEŁNOLETNIEJ
 • Odbiorca usługi
  Obywatel polski.
 • Opis skrócony usługi
  Wydanie paszportu osobie pełnoletniej.
 • Wymagane dokumenty


  1. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu. Podpis umieszczony w ramce pod fotografią nie może dotykać linii ramki. Nie zamieszcza się podpisu posiadacza w ramce, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. 
  2.  Kolorowa fotografia - osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm , wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,  z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.  
  • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy po przedłożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.  
  • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z wyżej wskazanymi wymogami może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  3.Organ paszportowy ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach, oraz ewidencjach lub rejestrach, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności.
  Odpisy  aktów stanu cywilnego wydawane w celu realizacji dokumentu paszportowego zwolnione są z opłaty skarbowej.

  4.Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
  5.Dokument potwierdzający uprawnienie do wniesienia opłaty ulgowej np: legitymacja ucznia, studenta, emeryta, orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny.
  6.Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego w celu potwierdzenia swojej tożsamości i obywatelstwa przedkłada do wglądu ważny paszport, paszport tymczasowy lub ważny dowód osobisty.

  Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

  • Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania i zamieszkania.
  • Formularze wniosków paszportowych są dostępne w siedzibie Oddziału Paszportów w Opolu ul. Ozimska 19, II piętro. Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.
  • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   Wyjątki:

   1.  Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice.

   2.  Za osobę ubezwłasnowolnioną niepozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun ustanowiony przez sąd. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej przy składaniu wniosku jest obowiązkowa.


  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy.


 • Termin załatwienia sprawy  Termin oczekiwania na paszport do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  UŁATWIENIA DLA WNIOSKUJĄCYCH O PASZPORT
   
  Od 1 czerwca 2017r. każdy , kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy  podać swój numer telefonu lub adres e- mail.
  Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie: "PASZPORT", o treści:" Twój paszport jest do odbioru w ( nazwa urzędu, ulica)" lub w emailu zatytułowanym:" Zapraszamy po odbiór paszportu", o treści " Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek (...).


  Informację, czy paszport jest gotowy do odbioru można uzyskać w serwisie internetowym obywatel.gov.pl pod nazwą „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”. W tym celu musimy przygotować potwierdzenie złożenia wniosku o paszport, na którym znajduje się nr wniosku. Usługa jest bezpłatna , a odpowiedź otrzymamy natychmiast po wpisaniu numeru wniosku.


Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania  Na decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie odmowy wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. • Opłata

  Opłata za wydanie paszportu - 140 zł.

  Opłata ulgowa – 70 zł
  ( po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do opłaty ulgowej).

  Opłata ulgowa + dodatkowo Karta Dużej Rodziny – 35 zł ( dla osób, które oprócz innych uprawnień do ulgi posiadają także Kartę Dużej Rodziny - okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do opłaty ulgowej i Karty Dużej Rodziny).

  Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.  Uprawnienia do ulgi - ulgowa opłata za wydanie paszportu przysługuje po udokumentowaniu uprawnienia:


  w wysokości 50% pełnej opłaty


  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076),
  - współmałżonkom emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu; Podstawą do opłaty ulgowej jest okazanie zaświadczenia, że osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego - z świadczenia współmałżonka są opłacane składki zdrowotne.

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276);

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  - uczniom i studentom;
  - rodzicom i małżonkom rodziców - członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.


  w wysokości 75% pełnej opłaty


   -
  pełnoletnim dzieciom - członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

  W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.


  Opłatę za wydanie paszportu obniża się w  przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, wówczas, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:

  -  zmiana  danych  podlegających wpisowi do paszportu, takich jak:  nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL;

  -  zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, taka która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  -  brak w dotychczas posiadanym ważnym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość obniżonej opłaty za paszport ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat.

   

  Zwolnione z opłaty paszportowej są:

  -  osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,

  -  osoby, przebywające w domach pomocy społecznej lub    zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

  -  osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

  -  żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

  Podwyższona opłata za wydanie nowego paszportu - opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego podwyższa się o 200%, w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

  Przepisów o opłacie podwyższonej nie stosuje się wobec:

  -  osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

  -  osób, które przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

  -  żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

 • Informacje dodatkowe

  • O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim stale zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego w kraju - występuje Wojewoda.
   W celu nadania numeru PESEL do wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy dołączyć:
   - wypełniony "Wniosek o ndanie numeru PESEL "oraz przedstawić - odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, ponieważ nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
  Ważne:
  • Planując wyjazd, należy upewnić się, czy termin ważności posiadanego paszportu jest wystarczający do wjazdu na teren danego kraju.
  • Odbierając dokument paszportowy należy dokładnie sprawdzić – odczytując na monitorze, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy paszport nie zawiera wad.
  • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
  • Dwa paszporty - Osoba posiadająca ważny paszport może ubiegać się o wydanie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa, względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa. Podanie o wydanie drugiego paszportu należy bezpośrednio złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i dopiero po uzyskaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającej na wydanie tego dokumentu można złożyć wniosek w dowolnym organie paszportowym w kraju lub za granicą, przedkładając stosowną decyzję. Wniosek należy złożyć przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania decyzji. Termin ważności drugiego paszportu wynosi 2 lata. Opłata paszportowa za wydanie drugiego paszportu wynosi 280 zł.
  • Paszport traci ważność po upływie terminu ważności wskazanego w dokumencie a także po zmianie  danych osobowych wpisanych do paszportu tj. zmianie imion, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL. Po zmianie danych osobowych dokument traci automatycznie ważność po 60 dniach od dnia, w którym zostały dokonane zmiany a w przypadku osób przebywających za granicą po 4 miesiącach. Paszport traci również ważność z dniem wyrażenia przez Prezydenta RP zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu paszportu oraz z dniem śmierci posiadacza paszportu.
   W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (np. zmiana nazwiska, imienia) należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego zmianę danych.
  •  Zniesienie kontroli wewnętrznych w strefie Schengen oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi tego obszaru nie jest prowadzona kontrola graniczna ale obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy musi posiadać dokument tożsamości, tj. paszport lub dowód osobisty.
  W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każdy musi posiadać paszport.

   
 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. Nr , poz.617)
   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz.126)
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131)
     • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz.1026)
      • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. Nr , poz.1484)
      • Klasyfikacje usługi
       1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Paszporty
      • Kategorie życiowe
       1. sprawy obywatelskie - dokumenty tożsamości
      • Słowa kluczowe
       paszport
      W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
      Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
      NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
      Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

      Bezpieczna przystań

      Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

      Infolinia dla cudzoziemców

      Tel. 800 033 010

      Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

      Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

       

      UWAGA!!!

      Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

      Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

      Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
      ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
      na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
      © Opolski Urząd Wojewódzki
      Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

      Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.