Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
PASZPORT - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ
 • Pełna nazwa usługi
  PASZPORT - WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ
 • Odbiorca usługi
  Obywatel polski.
 • Opis skrócony usługi
  Wydanie paszportu osobie małoletniej.
 • Wymagane dokumenty  1. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego. Pod zdjęciem w ramce podpisują się tylko małoletni, którzy ukończyli 13 lat. Podpis ten nie może dotykać linii ramki. Nie podpisują się osoby, które ukończyły 13 lat, ale z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie. 
  2. Kolorowa fotografia - osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm ,wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; 

  Wyjątki :
  • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku. 
  • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy po przedłożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.  
  • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z wyżej wskazanymi wymogami może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.
  3. Do wglądu: ważny dokument paszportowy lub tymczasowy dowód osobisty (o ile posiada) jako dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.
  4. Pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (konieczna jest obecność obojga rodziców lub opiekunów z dowodami osobistymi).
  Dodatkowo:
  - orzeczenie sądu - w przypadku pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców; 
  - orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu – w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich;
  - pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu poświadczona przez organ paszportowy ( w kraju lub za granicą ) lub przez notariusza w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców. Jeżeli własnoręczność podpisu poświadczył za granicą notariusz wymagane jest opatrzenie tego dokumentu klauzulą apostille. Dokumenty w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
  - odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego - w przypadku  nieustalonego ojcostwa małoletniego;
  - akt zgonu rodzica - w przypadku zgonu jednego z rodziców.
  5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
  6. Do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do wniesienia opłaty ulgowej lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty  np. : legitymacja ucznia.
  7. W przypadkach wątpliwości dotyczących tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego lub w przypadku rozbieżności danych osobowych organ paszportowy ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub poświadczenia obywatelstwa polskiego.
  Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane w celu realizacji dokumentu paszportowego zwolnione są z opłaty skarbowej.
  8. Do wglądu ważne dokumenty tożsamości ( dowody osobiste, paszporty) rodziców lub opiekunów prawnych.

  Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

  • Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania i zamieszkania. 
  • Formularze wniosków paszportowych można pobrać:
  • w siedzibie Oddziału Paszportów.

  Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków – w formie kartonika. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.

  • W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają:
  • rodzice,
  • ustanowieni przez sąd opiekunowie,
  • jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.
  • Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. Obecność dziecka do lat 5 nie jest wymagana.
  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego dokonuje jeden z rodziców lub opiekunów.


 • Termin załatwienia sprawy

  Termin oczekiwania na paszport do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


  UŁATWIENIA DLA WNIOSKUJĄCYCH O PASZPORT


  Od 1 czerwca 2017r. każdy , kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy podać swój numer telefonu lub adres e- mail .
  Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie: "PASZPORT", o treści:" Twój paszport jest do odbioru w ( nazwa urzędu, ulica)" lub w emailu zatytułowanym:" Zapraszamy po odbiór paszportu", o treści " Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek (...).  Informację, czy paszport jest gotowy do odbioru można uzyskać w serwisie internetowym obywatel.gov.pl pod nazwą „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”. W tym celu musimy przygotować potwierdzenie złożenia wniosku o paszport, na którym znajduje się nr wniosku. Usługa jest bezpłatna , a odpowiedź otrzymamy natychmiast po wpisaniu numeru wniosku.

  Informację, czy paszport jest gotowy do odbioru można uzyskać również telefonicznie, dzwoniąc na informację paszportową - 774411535 lub  do Sekretariatu Oddziału Paszportów -774411540.

   

Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania

  Na decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie odmowy wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. • Opłata


  Opłata za wydanie paszportu:

  •   30 zł –  opłata za wydanie paszpoprtu, osobom małoletnim, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 13 roku życia.
    
    70 zł –  opłata za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu składania wniosku ukończyły 13 rok do 18 roku życia.

   

  Uprawnienia do ulgi w wysokości 50% powyższych opłat przysługuje (po udokumentowaniu):
  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom;
  - osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.);
  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych;
  - osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

  W wysokości 75% - ulga w opłatach za wydanie paszportu przysługuje członkom rodzin wielodzietnych legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny
  - dzieci do 13 roku życia - 15zł
  - młodzież od 13 roku do 25 roku życia - 35zł

  W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga.

  Opłatę za wydanie paszportu obniża się
  w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, wówczas, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:
  - zmiana danych podlegających wpisowi do paszportu, takich jak: nazwisko, imiona, data, miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL;
  - zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport taka, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  - brak w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.
  Wysokość tej zniżki ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.
  Zwolnione z opłaty paszportowej są:
  -  osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  -  osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
  Podwyższona opłata za wydanie nowego paszportu - opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego podwyższa się o 200%, w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
  Przepisów tych nie stosuje się wobec osób, które przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.


 • Informacje dodatkowe

  • Zgoda na wydanie paszportu wyrażona przed notariuszem powinna brzmieć: "Wyrażam zgodę na wydanie paszportu dla mojego dziecka …………………………………………………………………"(imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia dziecka).
  • O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim stale zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego w kraju - występuje Wojewoda. W celu nadania numeru PESEL do wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy dołączyć:

   - wypełniony " Wniosek o nadanie numeru PESEL" oraz przedstawić - odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, ponieważ nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

   Ważne:
  • Zniesienie kontroli wewnętrznych w strefie Schengen oznacza, że na granicach pomiędzy państwami członkowskimi tego obszaru nie jest prowadzona kontrola graniczna. Obywatel państwa członkowskiego, podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy musi posiadać dokument tożsamości tj. paszport lub dowód osobisty. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każdy musi posiadać paszport.
  • Odbierając paszport należy dokładnie sprawdzić – odczytując na monitorze, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w paszporcie są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy paszport nie zawiera wad. W sytuacji odbioru paszportu dla małoletniego, który nie musi być obecny przy odbiorze paszportu, nie ma weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
  • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
  • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat nie umieszcza się obrazu linii papilarnych.
  • Paszport traci ważność po zmianie danych osobowych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL). Dokument traci automatycznie ważność po 60 dniach od dnia, w którym dokonane zostały zmiany danych. W przypadku osób przebywających za granicą paszport traci ważność po 4 miesiącach. Paszport traci również ważność z dniem wyrażenia przez Prezydenta RP zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu dokumentu bądź z dniem śmierci posiadacza paszportu.
  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (np. zmiana nazwiska, imienia) należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego zmianę danych. Po upływie 60 dni od zmiany danych posiadany paszport traci ważność.
   
   
 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz.268)
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz.1026)
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz.126)
     • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131)
     • Klasyfikacje usługi
      1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Paszporty
     • Kategorie życiowe
      1. sprawy obywatelskie- dokumenty tożsamości
     • Słowa kluczowe
      paszport
     W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
     Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
     NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
     Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

     Bezpieczna przystań

     Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

     Infolinia dla cudzoziemców

     Tel. 800 033 010

     Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

     Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

      

     UWAGA!!!

     Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

     Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

     Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
     ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
     na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
     © Opolski Urząd Wojewódzki
     Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

     Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.