Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
PASZPORT- WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO
 • Pełna nazwa usługi
  PASZPORT- WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO
 • Odbiorca usługi
  Obywatel polski.
 • Opis skrócony usługi
  Wydanie paszportu tymczasowego.
 • Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu. Podpis umieszczony w ramce pod fotografią nie może dotykać linii ramki. Nie zamieszcza się podpisu posiadacza w ramce, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. 

  2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i brwi  oraz  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.  


  Wyjątki :

  • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.  

  • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy po przedłożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.  

  • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z wyżej wskazanymi wymogami może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  3. W przypadku osoby małoletniej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają:

  •   rodzice,
  •  ustanowieni przez sąd opiekunowie,

  Konieczna jest obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych w celu wyrażenia pisemnej zgody na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego z ważnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport.

  W przypadku gdy wniosek o wydanie paszportu składa jeden z rodziców:

  Dodatkowo:

  - orzeczenie sądu - w przypadku pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców; 

  - orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu zastępujące zgodę jednego z rodziców – w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich;

  - pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu poświadczona przez organ paszportowy ( w kraju lub za granicą ) lub przez notariusza w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców. Jeżeli własnoręczność podpisu poświadczył za granicą notariusz wymagane jest opatrzenie tego dokumentu klauzulą apostille. Dokumenty w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Zgoda na wydanie paszportu małoletniemu dziecku, wyrażona przed notariuszem, musi zawierać: "Wyrażam zgodę na wydanie paszportu dla mojego dziecka …………………………...(imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia dziecka).

  - odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego - w przypadku  nieustalonego ojcostwa małoletniego;

  Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. Obecność dziecka do lat 5 nie jest wymagana.

  4. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
  5. Dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wydania paszportu tymczasowego,
  np. zaświadczenie lekarskie, polecenie wyjazdu służbowego, akt zgonu lub dokument potwierdzający chorobę członka rodziny
  6. Do wglądu – ważny dowód osobisty.

  Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej - na powrót do miejsca stałego pobytu za granicą;
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny oraz w nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową (tzw. wyjazd służbowy).
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ma charakter czasowy.

  Formularze wniosków paszportowych można pobrać:

  -      w siedzibie Oddziału Paszportów.

  Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków – w formie kartonika. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego oraz jego odbiór następuje osobiście.
 • Termin załatwienia sprawy


  Ralizacja paszportu następuje niezwłocznie w związku z towarzyszącymi okolicznościami sprawy.


  UŁATWIENIA DLA WNIOSKUJĄCYCH O PASZPORT


  Od 1 czerwca 2017r. każdy , kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e- mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.
  Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie: "PASZPORT", o treści:" Twój paszport jest do odbioru w ( nazwa urzędu, ulica)" lub w emailu zatytułowanym:" Zapraszamy po odbiór paszportu", o treści " Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek (...).

Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania


  Na decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie odmowy wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Opłata


  Opłata: 30 zł.

 • Informacje dodatkowe


  O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego w kraju - występuje Wojewoda.
  W celu nadania numeru PESEL do wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy dołączyć:

  - wypełniony " Wniosek o nadanie numeru PESEL " oraz przedstawić - odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, ponieważ nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. Nr , poz. 617)
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz.1026)
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz.126)
     • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131)
      • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. Nr , poz.1484)
      • Klasyfikacje usługi
       1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Paszporty
      • Kategorie życiowe
       1. sprawy obywatelskie- dokumenty tożsamości
      • Słowa kluczowe
       paszport
      W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
      Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
      NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
      Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

      Bezpieczna przystań

      Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

      Infolinia dla cudzoziemców

      Tel. 800 033 010

      Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

      Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

       

      UWAGA!!!

      Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

      Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

      Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
      ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
      na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
      © Opolski Urząd Wojewódzki
      Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

      Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.