Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-09-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor ds. reagowania kryzysowego
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 33152 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

OFERTY DO 14 września 2018 r.

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA  1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14


WARUNKI PRACY

Obsługa klientów zewnętrznych.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury).
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Warunki architektoniczne stanowiska pracy: brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do stanowiska pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Monitorowanie potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić i oddziaływać na województwo, w tym odbieranie ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznyvh ; redagowanie komunikatów.
 • Przekazywanie bieżącej informacji, komunikatów właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom .
 • Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, w tym zbieranie informacji na temat przyczyn, przebiegu, skutków zdarzenia oraz przewidywanego rozwoju sytuacji, uczestniczenie w koordynacji działań służb, instytucji biorących udział w likwidacji skutków zdarzenia .
 • Obsługa niejawnej poczty elektronicznej, kodowanie, rozkodowywanie informacji.
 • Obsługa sprzętu biurowego, komputerowego, łączności radiowej, systemu telefaksowego wykorzystywanego w WCZK, oraz aplikacje i narzędzia informatyczne.
 • Przygotowanie i przekazanie do instytucji centralnych dobowych meldunków sytuacyjnych z terenu województwa .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej .
 • Znajomość ustaw o: zarządzaniu kryzysowym ; wojewodzie i administracji rządowej w województwie ; służbie cywilnej ; kpa.
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office oraz innych aplikacji do obsługi baz danych, stron internetowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące na stanowisku związanym z zarządzaniem kryzysowym
 • Dyspozycyjność ; umiejętność pracy w zespole .
 • Umiejętności analityczne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14 września 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 715 lub (77) 4 524 729.

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko starszego inspektor do spraw: reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  – nr ogłoszenia 33152 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 27 września 2018 r. od godz. 8:00    w pokoju nr 221  znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 715 lub 77 4 524 729.

 

Wyniki naboru

NABÓR ZAKOŃCZONY WYBOREM KANDYDATKI/KANDYDATA

WYBRANE OSOBY:

Szambara Ewelina, Opole.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 1235

Data wytworzenia: 2018-08-31 08:46:02
Data publikacji: 2018-08-31 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 14:12:32

Historia zmian artykułu:
2018-10-02 14:12:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2018-10-02 14:11:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2018-10-02 14:10:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2018-10-02 14:04:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2018-09-21 09:46:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.