Nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków (na zastępstwo) 47512 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków (na zastępstwo) 47512
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-05-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 47512 z dnia 15 maja 2019 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

do spraw: Obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcówna zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.


 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:2

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemcom, jak również weryfikowanie dokumentów dostarczanych w tych sprawach;
 • Wprowadzanie danych do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”;
 • Sprawdzanie w SI „POBYT” w celu ustalenia czy dane cudzoziemca znajdują się w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP oraz Systemie Informacyjnym Schengen;
 • Weryfikacja legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • Weryfikacja i przyjmowanie braków formalnych wniosków, pobieranie odcisków linii papilarnych;
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy oraz opracowywanie projektów decyzji w tym zakresie;
 • Umieszczanie w Systemie Informacyjnym Schengen informacji o zajęciu dokumentu w przypadku braku jego zwrotu, wynikających z przepisów ustawy o cudzoziemcach;
 • Sporządzanie sprawozdań i statystyk z zakresu prowadzonych spraw i postępowań;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów w zakresie kpa;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych;
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce; Umiejętność analitycznego myślenia; Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych;
 • Komunikatywność; Wnikliwość; Rzetelność i samodzielność; Umiejętność współpracy z innymi pracownikami; Dyspozycyjność; Komunikatywność; Wnikliwość, rzetelność i samodzielność; Umiejętność współpracy z innymi pracownikami; Dyspozycyjność.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • Przeszkolenie z sytemu informatycznego Pobyt
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywny: angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i ustawy o opłacie skarbowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22 maja 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251 
  Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...." 
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: ,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 502. 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

– ogłoszenie nr 47512 z dnia 15 maja 2019 r. (na zastępstwo)

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
w pokoju 203 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-215.

Wyniki naboru

Wyniki naboru:

nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

Katarzyna Działek    Tarnów Opolski
Weronika Zwardoń    Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Micherda Agnieszka
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka
Opublikował(a): Micherda Agnieszka
Liczba wyświetleń: 865

Data wytworzenia: 2019-05-14 15:13:25
Data publikacji: 2019-05-15 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-08-06 09:05:58

Historia zmian artykułu:
2019-08-06 09:05:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-06-17 13:30:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-06-10 12:35:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-06-10 12:17:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-06-07 14:52:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.