Nabór na stanowisko inspektora do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców – zastępstwo za nieobecnego pracownika 47513. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na stanowisko inspektora do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców – zastępstwo za nieobecnego pracownika 47513.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-05-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 47513 z dnia 15 maja 2019 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców – zastępstwo za nieobecnego pracownika.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Warunki pracy

Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji.

Zagrożenie korupcją.

Kontakty zewnętrzne z klientami w ramach prowadzonych postępowań.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt stały, jak również proponuje i przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach;

Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jak również proponuje i przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach;

Prowadzenie postępowań w zakresie zarejestrowania pobytu obywatelom Unii Europejskiej i obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz członkom ich rodzin;

Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania prawa stałego pobytu dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, w celu wydania decyzji w tych sprawach;

Wprowadzanie danych do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”;

Weryfikowanie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz potwierdza faktyczne miejsce zamieszkania w miejscu ich pobytu;

Ustalanie niezbędnych informacji dotyczących zagrożeń dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP;

Sporządzanie sprawozdań i statystyk z zakresu prowadzonych spraw i postępowań;

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

Znajomość przepisów w zakresie ustaw o : - kpa; służbie cywilnej; wojewodzie i administracji rządowej w województwie .

Znajomość ustaw: o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych; wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;  obywatelstwie polskim ; o Karcie Polaka;

Umiejętności: stosowania prawa w praktyce; analitycznego myślenia; działania w sytuacjach

nieprzewidywalnych oraz stresowych; współpracy z innymi pracownikami; dyspozycyjność

Komunikatywność. Wnikliwość, rzetelność i samodzielność.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej.

Przeszkolenie z systemu informatycznego "Pobyt";

Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i ustawy o opłacie skarbowej

Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 22 maja 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 502.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

– ogłoszenie nr 47513 z dnia 15 maja 2019 r. (na zastępstwo)

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
w pokoju 203 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-215.

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru:

nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

Blaut Martyna    Kosorowice

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Micherda Agnieszka
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka
Opublikował(a): Micherda Agnieszka
Liczba wyświetleń: 464

Data wytworzenia: 2019-05-14 14:58:23
Data publikacji: 2019-05-15 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-08-06 09:04:51

Historia zmian artykułu:
2019-08-06 09:04:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-06-17 13:24:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-06-10 12:19:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.