Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 1-25 z 397.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R nr c0002293_OPO_A dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr 428/2, ark. 5, obręb Bąków, jedn. ew. Kluczbork-obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 1430, na dz. nr 77, ark. 4, obręb Łomnica, gmina Olesno

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatu stolarskiego na magazyn produktów i materiałów MPS oraz jego przebudowie, wykonaniu przyłączy i zagospodarowaniu terenu wokół budynki realizowanej w ramach zadania "Przebudowa budynku nr 11 z warsztatu stolarskiego na magazyn produktów i materiałów MPS w składzie Polska Nowa Wieś" na dz. nr 1392/10, ark/ 11, obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod przebudowę Polderu Żelazna obejmującą obiekty: Wał polderowy „Opole”, Wał polderowy: Sławice – Żelazna” oraz Wał polderowy zamykający „Żelazna”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe (od km 80+900,00 do km 82+903,93) - znak sprawy IN.I.7820.4.2020.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na odbudowę jazu piętrzącego w km 17+400 rzeki Osłobłoga, budowę małej elektrowni wodnej, przepławki dla ryb oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja (odbudowa) ruchomego jazu piętrzącego w miejscowości Rzepcze w km 17+400 rzeki Osłobłoga wraz z budową przepławki dla ryb oraz infrastruktury towarzyszącej” znak sprawy IN.I.7840.2.1.2020.WP.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46” (IN.I.7820.8.2019.AZ).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę jazu sektorowego Groszowice wraz ze sterownią jazu, przepławką i obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”, realizowanej na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 139/38, 140/38 obręb 0022 Chrzowice oraz 516/235 obręb 007 Boguszyce jednostka ewidencyjna 160910_5 Prószków obszar wiejski; 58, 61, 63/10, 63/15, 63/18, 70/2, 91, 123, 127, 163 obręb 0058 Groszowice, jednostka ewidencyjna 166101_1 M. Opole

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2019 r., znak IN.I.746.21.2019.AB dot. budowy infrastruktury wodociągowej dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych w Kompleksie Wojskowym w Jastrzębiu w gminie Namysłów

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p. n. "Rozbiórka istniejącej rampy ładunkowej i budowa nowej rampy przy bocznicy kolejowej nr 611" w kompleksie wojskowym nr 2347, na dz. nr 1345/1, ark. 8 w obrębie Komprachcice, gmina Komprachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pod nazwą "Dostosowanie infrastruktury na potrzeby namiernika TCI-802 w m. Pawłów na potrzeby JW. 3411" na dz. nr 323, ark. 1 obręb ewidencyjny Kruszyna oraz nr 380, ark. 1 obręb ewidencyjny Pawłów, gmina Skarbimierz

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na rozbiórce napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowie kablowej, podziemnej sieci elektroenergetycznej 15 kV na dz. nr 4, ark. 4, obręb ewidencyjny Grabczok, w miejscowości Mańczok, gmina Murów

Obwieszczenie Wojewody o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. "Rozbiórka istniejącej rampy ładunkowej i budowa nowej rampy przy bocznicy kolejowej nr 611" w kompleksie wojskowym nr 2347 w Kompachcicach na dz. nr 1345/1 w obrębie ewidencyjnym Komprachcice, gmina Komprachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatu stoarskiego na magazyn produktów i materiałów MPS oraz jego przebudowie, wykonaniu przyłaczy i zagospodarowania terenu wokół budynku na dz. nr 1392/10, ark. 11, obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R nr c0002293_OPO_A dla modernizacji linii kolejowej na działce oznaczonej w operacie ewdiencji gruntów i budynków numerem 428/2 AM-5 obręb 00002 Bąków, jednostka ewidencyjna Kluczbork-obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Dostosowanie infrastruktury na potrzeby namiernika TCI-802 w m. Pawłów na potrzeby J.W.3411" na dz. nr 323, ark. 1 obręb ewidencyjny Kruszyna oraz nr 380, ark. 1 obręb ewidencyjny Pawłów, gmina Skarbimierz

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wieży antenowej radiołączności kolejowej na stacji Łambinowice na dz. nr 149/1, ark. 1 obręb Łambinowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie dwóch elektroenergetycznych kablowych linii 110 kV wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą do zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski na dz. nr 388/94, 801/118, 615/117, 614/117 i 88, ark. 1 obręb ewidencyjny Chróścina, gmina Dąbrowa

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie dwóch elektroenrgetycznych linii kablowych 110 kV wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą do zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski na dz. nr 388/94, 801/118, 615/117, 614/117 i 88, ark. 1, obręb ewidencyjny Chróścina, gmina Dąbrowa

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 288 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na dz. nr 808, ark. 5 obręb Skoroszyce, gmina Skoroszyce

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o nazwie "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanych w ramach projektu "rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa Opole"" na dz. nr 818, ark. 1 obręb Sowin, gmina Łambinowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję Starosty Strzeleckiego z 7.11.2019 r. nr GKN.6821.8.2018.TC w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w obrębie Olszowa, gm. Ujazd - działka nr 259/18

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa łącznika między ul. Kosynierów i ul. Łąkową a ul. Bukową oraz przebudowy i rozbudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51 w Kędzierzynie-Koźlu - IN.I.7821.1..2019.MP/MHB

Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.