Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 26-50 z 456.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx132-073457-XXX-01/10568_LE132_Szymiszów_106 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 915, ark. 5, obręb Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie-obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx132-064157-XXX-01/10562_LE132_Dziewkowice_104 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na dz. nr 1086, ark. 5 i 948, ark. 4 obręb Dziewkowice, gmina Strzelce Opolskie-obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 288 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na dz. nr 163/12, ark. 5, obręb Grodków, gmina Grodków

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie linii kablowej nN na dz. nr 686/140, ark. 1, jednostka ewidencyjna Prudnik-Miasto, gmina Prudnik

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr 51/W/2020 (znak sprawy IN.I.7840.2.9.2020.ATŚ) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wznowienie budowy Elektrowni Wodnej Wróblin na rzece Odrze na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 12, 23/1, 32/1, 32/2, 35/1, 35/2, 36/1, 40/1, 42/3, 41 z k. m. 1 obręb Zakrzów w Opolu

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.V.7820.1.11.2016.EA z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Kędzierzyńsko-kozielskiego nr 3/2019 z 2 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Kościelnej i ulicy Zaścianek w Kędzierzynie - Koźlu i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. (IN.I.7821.5.2019.ATŚ)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową istniejącego zbiornika retencyjno – odparowującego, budowa oświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowa zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Opolskiego nr 7/D/2015 r. z 23 stycznia 2015 r. zmienionej decyzją Wojewody Opolskiego nr 7/D/2015 z 20 marca 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, pozwolenia na rozbiórkę i budowę elementów rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Dobrzeń w ramach realizacji zadania pt.: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie w zakresie linii 136 od km 23,150 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210 w zakresie przebudowy sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji. (IN.I.7840.4.5.2020.WP)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach i decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji na terenie zamkniętym p.n. "Przebudowa podstacji trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na dz. nr 35, ark. 4, obręb Groszowice, miasto Opole, w km. 37,3 linii kolejowej nr 136.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx137-126935-XXX-01/10591_L137B_NowyŚwiętów_106_A sieci łaczności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na dz. nr 491/16, ark. 2, obręb Nowy Świętów, gmina Głuchołazy

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej," w ramach zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna, w rach projektu: "czas na rower - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w aglomeracji opolskiej."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 – etap I.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej nabudowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx132-073457- XXX-01/10568_LE132_Szymieszów_106 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na dz. nr 915, ark. 5, obręb Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx132- 064157-XXX-01/10562_LE132_Dziewkowice_104 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na dz. nr 1086, ark. 5 i 948, ark. 4, obręb Dziewkowice, gmina Strzelce Opolskie – obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx136-01567-XXX-01/10585_LE136_Jasiona_103 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na dz. nr 251, ark. 1, obręb Jasiona, gmina Zdzieszowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 288 na dz. nr 163/12, ark. 5 obręb Grodków, gmina Grodków

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie dworca kolejowego Olesno Śląskie na dz. nr 1726/3, obręb ewidencyjny Olesno

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. „Przebudowa podstacji trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dz. nr 35, ark. 4, obręb Groszowice, miasto Opole.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie zbiornika retencyjnego minimalizującego ilość wód opadowych odprowadzanych do rowu komunalnego z terenu kompleksu wojskowego 2706 10 Blog w Opolu, na dz. nr 1/7 i 9/2, ark. 27, obręb Półwieś, m. Opole

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę wiaduktu kolejowego, w km 14,893 linii nr 287 Opole Zachodnie – Nysa nad ul. Kolejową w Szydłowie o chodnik służbowy, wykonywaną w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 37/9 AM 1, obręb 0004 Szydłów, jednostka ewidencyjna: 160912_2 Tułowice.

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji gazowej Q=4000 Nm³/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przyłączenie PSG Krapkowice Otmęt”, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 106/2 obręb 0011 Krapkowice, jednostka ewidencyjna 160502_4 Krapkowice – miasto. (IN.I.7840.8.1.2020.AZ)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. „Regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Januszkowice i przebudowa tamy rozdzielczej od wody dolnej, w celu poprawy warunków korzystania z wód i przeprowadzania wód powodziowych, wraz z wykonaniem opaski brzegowej.” (IN.I.7840.6.1.2020.AM)

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.