Oddział Pracy - OUW

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Pracy

Imię i nazwisko Kierownika

Wacław Krawczuk

Telefon

77/45 24 310

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

1) wykonywanie zadań nadzorczych wojewody, w zakresie polityki rynku pracy nad realizacją zadań, wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty w zakresie:

a) sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy,

b) spełniania wymogów kwalifikacyjnych, określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy,

c) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,

d) prawidłowości zasad realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań aktywizacyjnych,

e) kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty,

f) realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań wynikających z ustawy oraz umowy akredytacyjnej;

2) realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym, w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia;

3) prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem do sądu administracyjnego indywidualnych aktów administracyjnych wojewody, wydawanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) organizowanie i finansowanie ze środków  Funduszu Pracy szkoleń pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy oraz pracowników wydziału;

5) realizacja zadań, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

a) przygotowywanie projektów decyzji o nadaniu bądź utracie statusu ZPCH lub ZAZ,

b) dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych,

c) dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

6) wykonywanie zadań nadzorczych i kontrolnych wojewody wynikających z ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym w części dotyczącej:

a) przygotowywanie projektów decyzji o nadaniu bądź utracie statusu Centrum Integracji Społecznej,

b) prowadzenia rejestru jednostek organizacyjnych, którym wojewoda nadał status Centrum Integracji Społecznej,

c) sporządzanie i przedstawianie zbiorczego sprawozdania z informacji uzyskanych w trybie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) dokonywanie wpisu i prowadzenia rejestru klubów integracji społecznej,

e) przedstawienie corocznie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacji o liczbie zarejestrowanych klubów integracji społecznej;

8) analiza sprawozdawczości dotyczącej zadań oddziału pod względem merytorycznym
oraz podejmowanie stosownych działań w ramach nadzoru;

9) realizacja zadań w ramach regionalnej platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi poprzez organizowanie cyklicznych spotkań członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Handlu Ludźmi oraz zapewnienie obsługi administracyjno -  technicznej Zespołu;

10) koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi;

11) realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi;

12) przyjmowanie, rozpatrywanie i analiza skarg i wniosków oraz opracowywanie sprawozdawczości w tym zakresie;

13) współudział przy projektowaniu i realizacji budżetu, w tym zadaniowego, w zakresie realizowanych zadań,

14) aktualizacja strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw oddziału,

15) przygotowywanie akt oddziału do archiwum,

16) zapewnienie funkcjonowania sekretariatu wydziału, w tym:

a) obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z wydziału;

b) obsługa korespondencji niejawnej wydziału;

c) prowadzenie ewidencji składników trwałych będących w dyspozycji wydziału,

d) nadzór nad zapotrzebowaniem wyposażenia stanowisk pracy,

e) zamawianie samochodu dla pracowników wydziału, wyjeżdżających na delegacje służbowe,

f) prowadzenie ewidencji i nadzór nad rozliczaniem wyjść służbowych i prywatnych,

g) przekazywanie akt wydziałowych do archiwum i sporządzanie zbiorczych protokołów przekazania;

17) prowadzenie spraw organizacyjnych wydziału, w tym:

a) sporządzanie zbiorczych  planów: pracy, działalności, kontroli, ryzyka, urlopów, szkoleń
i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;

b) przygotowywanie naborów na wolne stanowiska pracy w wydziale;

c) przygotowywanie zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu i Statutu;

d) aktualizacja strony Internetowej i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań wydziału;

e) koordynacja realizacji polityki bezpieczeństwa;

f) koordynacja działań związanych z prowadzeniem ocen okresowych pracowników;

g) wykonywanie innych czynności koordynujących i organizacyjnych w odniesieniu do zadań   wskazanych przez dyrektora wydziału.

 

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 6810

Data wytworzenia: 2014-11-12 12:11:24
Data publikacji: 2014-11-12 12:11:26
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 14:56:02

Historia zmian artykułu:
2017-02-28 14:56:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.6
2017-02-28 13:11:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v. 5
2017-02-10 08:09:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Edycja nagłówka
2015-10-06 13:57:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.