Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej - OUW

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej

Imię i nazwisko Kierownika

 

 

Krystian Goetz

 

 

Telefon

77/45 24 329

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 1. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.
 2. Kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 1, wykonywanych przez podmioty niepubliczne, na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej.
 3. Kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, w tym:
 • prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • w ramach działalności statutowej.
 1. Kontrola jakości usług, świadczonych przez domy pomocy społecznej, prowadzone na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne.
 2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
 • ustalania prawa do świadczeń rodzinnych,
 • ustalania prawa do świadczenia wychowawczego,
 • przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów i działań, podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.
 1. Wydawanie i cofanie w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na prowadzenie:
 • domów pomocy społecznej,
 • placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz w ramach działalności statutowej.
 1. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych lub prowadzenia bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 2. Kontrola realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 3. Kontrola zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.
 4. Wydawanie i cofanie w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z:
 • czasowym lub stałym cofnięciem zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości,
 • wzywaniem jednostki samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wezwania, jeżeli w trakcie kontroli zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały ujawnione rażące zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych,
 • występowaniem do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego,
 • nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych,
 • nakładanie kar za wykonywanie zadania placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo--wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub ośrodka adopcyjnego bez zezwolenia odpowiednio wójta, starosty albo wojewody lub bez zlecenia odpowiednio wójta, starosty albo marszałka województwa.
 1. Monitorowanie realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przez samorząd gminny, powiatowy i województwa.
 3. Stwierdzanie zgodności programów naprawczych, w zakresie osiągania standardów
  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji.
 4. Zlecanie w drodze konkursu realizacji zadań, z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kontrola i ocena realizacji zadań wynikających z zawartej umowy.
 5. Koordynowanie działań, w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy,
  w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy.
 6. Realizowanie zadań, wynikających z wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego.
 7. Realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych.
 8. Prowadzenie rejestrów:
 • domów pomocy społecznej,
 • placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • jednostek specjalistycznego poradnictwa,
 • placówek zapewniających miejsca noclegowe,
 • placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 1. Analiza sprawozdawczości dotyczącej zadań oddziału pod względem merytorycznym oraz podejmowanie stosownych działań w ramach nadzoru.
 2. Ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym rejestrów domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek zapewniających miejsca noclegowe.
 3. Opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie.
 4. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa.
 5. Monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 6. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa.
 7. Kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.
 8. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 9. Koordynowanie w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.
 10. Kontrola realizacji zadań administracji rządowej wykonywanych przez samorząd gminny z zakresu dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.
 11. Kontrola wykonania zadania zleconego gminie, w zakresie ustalania prawa i wypłaty pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się
  w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, wynikającego z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 12. Nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 13. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.
 14. Inicjowanie i tworzenie warunków efektywnego współdziałania instytucji i osób zajmujących się problematyka rodzinną w województwie opolskim  poprzez organizowanie cyklicznych spotkań  członków Rady ds. Rodziny oraz zapewnienie obsługi administracyjno -  technicznej Rady.

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 15986

Data wytworzenia: 2014-11-12 12:05:27
Data publikacji: 2014-11-12 12:05:29
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2020-05-22 15:35:19

Historia zmian artykułu:
2020-05-22 15:35:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.10
2020-05-20 11:58:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.10
2018-07-02 11:49:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.9
2017-02-28 13:36:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v. 8
2017-02-10 08:07:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Edycja nagłówka
2016-05-31 09:30:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Zmiana numeru telefonu
2016-03-17 13:56:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Zmiana nazwiska.
2016-03-17 13:50:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Zmiana nazwiska osoby funkcyjnej.
2015-10-06 14:00:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, v2
2014-11-12 12:05:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.