Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-02-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaOpolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewoda Opolski

Ogłasza konkurs  na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

 

 1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba która:
 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Uzyskał w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskał za granicą dyplom uznany           w kraju za równorzędny,
 3. Posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnie z kierunkiem wykształcenia,
 4. Ma pełnię zdolności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferta kandydata powinna zawierać :
 1. Kopie obu stron dowodu osobistego,
 2. Życiorys i list motywacyjny,
 3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności             za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych           w związku z postepowaniem konkursowym,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwskazania do powołania                    na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego określone w ustawie           z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393)

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewody Opolskiego lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem ”KONKURS NA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres :

             Wojewoda Opolski  45-082 Opole, ul. Piastowska 14.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana  przez Wojewodę Opolskiego.

O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy .
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy .
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Dodatkowe informacje: (77) 4 524 255 .

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

 w Opolu

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Sali  203  znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiegow Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 255

Wyniki naboru

Konkurs zakończony - bez wyboru kandydata

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 618

Data wytworzenia: 2019-01-18 11:59:39
Data publikacji: 2019-01-28 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 14:36:38

Historia zmian artykułu:
2019-02-25 14:36:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2019-02-15 07:28:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2019-01-18 13:06:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.