Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr 39045 z 4.12.2018 r. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr 39045 z 4.12.2018 r.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-12-18
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskareferent prawny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 39045 z dnia 04 grudnia 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw:  nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego

w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z organami nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego i organami zespolonej administracji rządowej
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czas pracy - średnio 40 godzin tygodniowo.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Badanie legalności uchwał rad gmin, powiatów, województwa samorządowego, związków gmin, powiatów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Izby Rolniczej ;
 • Wydawanie środków nadzorczych (rozstrzygnięcia nadzorcze, wskazania nadzorcze, zarządzenia zastępcze, skargi do sądów administracyjnych) w stosunku do uchwał niezgodnych z prawem ;
 • Reprezentowanie na zasadzie zastępstwa procesowego wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu zaskarżenia uchwał ;
 • Występowanie w ramach nadzoru ogólnego do nadzorowanych jednostek z wnioskiem o przekazanie niezbędnych informacji lub dokumentów;
 • Uzgadnianie projektów statutów związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych ;
 • Podejmowanie działań w celu podnoszenia samodzielnie kwalifikacji poprzez monitoring orzecznictwa sądowego, nowelizacji przepisów prawa i literatury fachowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze stosowania prawa
 • Biegła znajomość prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo – administracyjnej;
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania, wnikliwość, spostrzegawczość
 • Samodzielność w sporządzaniu pism, w tym pism procesowych
 • Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość: Kpa ; ustaw samorządowych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej.
 • Przeszkolenie z LEX;
 • Doświadczenie z zakresu reprezentacji w sprawach sądowo - administracyjnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18 grudnia  2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 284  lub  4 524 255. .

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko referenta prawnego ds. nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego

 w Wydziale Prawnym i Nadzoru

nr ogłoszenia 39045 z  dnia 04 grudnia  2018 r.  

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali  203  znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiegow Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 284.

 

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Wojciech Cybulski  Opole.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 622

Data wytworzenia: 2018-12-03 14:17:54
Data publikacji: 2018-12-04 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-01-16 13:00:04

Historia zmian artykułu:
2019-01-16 13:00:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.3
2019-01-09 11:16:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.