Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 39118 z dnia 05.12.2018 r. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 39118 z dnia 05.12.2018 r.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-12-19
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 39118 z dnia 05 grudnia 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji

i remontów  w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z:
- wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w nadzorze nad realizacją zamówienia oraz w trakcie uczestniczenia w odbiorach;
-pracownikami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wydziału Budownictwa
i Architektury Urzędu Miasta, pracownikami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich i budowlanych na prace ogólnobudowlane w obiektach OUW.
Zagrożenie korupcją.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów) ;
 • przygotowanie zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji, bezpośrednio współpracując z projektantami, wykonawcami oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego w zakresie: opracowania dokumentacji projektowych, uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz bieżącego monitorowania zgodności realizacji zamówienia z zawartą umową w trakcie wykonywania robót budowlanych, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do organów nadzoru budowlanego;
 • przygotowanie protokołów odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, usług i dostaw ;
 • organizowanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych oraz monitorowanie usuwania wad i usterek, zgodnie z zapisami umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych i usług;
 • współpraca z Oddziałem Obsługi Urzędu i Oddziałem Księgowości Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu  w celu opracowania planów remontów i inwestycji w świetle posiadanych środków finansowych na ten cel.;
 • prowadzenie badania rynku w celu wyłonienia dostawcy usług, dostaw i robót budowlanych poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • sporządzanie analiz opisowych z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych ;
 • bieżące analizowanie planu finansowego wydatków w zakresie realizowanych przez Oddział Inwestycji i Administracji zadań merytorycznych w układzie zadaniowym i na bieżąco sporządzanie wniosków o dokonanie zmian do Oddziału Księgowości Urzędu w BOU.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w administracji publicznej lub 2 lata w obszarze zamówień publicznych
 • przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy ; prawa budowlanego; ustawy o finansach publicznych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • biegła obsługa pakietu Office; umiejętność pracy w zespole; samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane, techniczne, prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze organizowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych
 • uprawnienia budowlane ;
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych. Znajomość zasad rysunku technicznego i kosztorysowania w budownictwie;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 grudnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 221  lub 4 524 261 .

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Biurze Obsługi Urzędu – Oddział Inwestycji i Administracji

ogłoszenie  nr  39118  z dnia 05 grudnia 2018 r.    

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 08 stycznia 2019 r. o godz. 11:00    w sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 221 lub 77 4 524 255.

 

Opole, dnia 27.12. 2018 r.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata.

WYBRANA OSOBA:  Kamila Piróg  zamieszkała Pogorzela.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 473

Data wytworzenia: 2018-12-04 13:05:09
Data publikacji: 2018-12-05 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 07:56:48

Historia zmian artykułu:
2019-01-10 07:56:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2018-12-27 07:54:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2018-12-04 14:06:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.