Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-02-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainformatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 41933 z dnia 31 stycznia 2019 r.

OFERTY DO 14 lutego 2019 r.

 

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA  1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk

do spraw: Serwisu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Oleska 123

45-233 Opole

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne: z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego,

z Centrum Technicznym Systemów Powiadamiania Ratunkowego , z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Radomiu, z Ministerstwem Zdrowia.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

ZAKRES ZADAŃ

1. Monitorowanie i nadzorowanie stanu zainstalowanego sprzętu teleinformatycznego przekazanego dysponentów

zespołów ratownictwa medycznego do sprawnego funkcjonowania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowego

Ratownictwa Medycznego,

2. Pełnienie funkcji administratora wojewódzkiego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa

Medycznego,

3. Zapewnienie funkcjonowania stanowiska teleinformatycznego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego

Ratownictwa Medycznego lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,

4. Testowanie sprzętu teleinformatyczego niezbędnego do funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia

Państwowego Ratownictwa Medycznego

5. Wspomaganie czynności instalacji, konserwacji, modyfikacji, naprawy oraz wymiany sprzętu teleinformatycznego

zainstalowanego w dyspozytorni medycznej, miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, zespołach

ratownictwa medycznego i stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,

6. Prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego przekazanego dysponentom zespołów ratownictwa

medycznego,

7. Współdziałanie ze stanowiskiem ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie generowania raportów z

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie informatyczne lub telekomunikacyjne

staż pracy: 1 rok praca na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” lub

wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej .

znajomość języka angielskiego na poziomie B 1 (czytanie dokumentacji teleinformatycznej) .

znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, rozporządzenie ws. organizacji funkcjonowania centrów

powiadamiania ratunkowego,

znajomość ustawy o służbie cywilnej,

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej; KPA.

znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.

Umiejętność pracy w zespole, szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność, komunikatywność, zdolność

analitycznego myślenia,

znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

staż pracy: 6 miesięcy praca w administracji publicznej lub w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego lub

ratownictwa medycznego.

Przeszkolenie z obsługi sieci teleinformatycznych i łączności radiowej.

Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Umiejętności: szybkiego uczenia się; znajomość sieci LAN, WAN; obsługa urządzeń sieciowych; samoorganizacja

pracy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 14 lutego 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie

będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest

Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Iwona Baran-Proniewicz - tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego

kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia

danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008

r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub

mailowo lub pocztą tradycyjną.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej

zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze

udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje: (77) 4216830

Wykaz osób spełniających wymagania

                                                                                                                                                                                            Termin naboru na stanowisko informatyk

                                                                                                                             do spraw: Serwisu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

ogłoszenie nr 41933  z dnia 31 stycznia 2019 r.    

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz.11:00 w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo .

Wyniki naboru

 

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata.

 

Opole, dnia 04.03.2019

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 335

Data wytworzenia: 2019-02-20 09:46:49
Data publikacji: 2019-01-31 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-03-04 09:08:10

Historia zmian artykułu:
2019-03-04 09:08:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.