Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: obsługi klienta –wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów - nr 30753 z dnia 18 lipca 2018 r. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: obsługi klienta –wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów - nr 30753 z dnia 18 lipca 2018 r.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-07-31
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 30753 z dnia 18 lipca 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw: obsługi klienta –wydawanie dokumentów paszportowych

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Paszportów

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ul. Ozimska 19
45-057 Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z klientami w sprawach paszportowych .
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Zagrożenia korupcją.
Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wydawanie spersonalizowanych paszportów .
 • Weryfikowanie i kompletowanie gotowych paszportów otrzymanych z Centrum Personalizacji Dokumentów z wnioskami paszportowymi.
 • Sprawdzanie w elektronicznej ewidencji paszportowej, czy wobec osoby, na którą spersonalizowano dokument nie zachodzą ustawowe przesłanki uzasadniające odmowę jego wydania.
 • Odpowiadanie za depozyt dokumentów paszportowych przygotowanych do wydania
 • Anulowanie paszportów przedkładanych przez klientów, uczestniczenie w pracach komisji sporządzającej spisy paszportów.
 • Przyjmowanie pisemnych oświadczeń dotyczących różnych spraw paszportowych (zgłoszenie utraty paszportu, informacja o zgonie posiadacza paszportu) .
 • Udzielanie klientom informacji bezpośrednio na sali obsługi oraz telefonicznie .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o dokumentach paszportowych i aktów wykonawczych.
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i o służbie cywilnej
 • Otwarty stosunek do klienta, asertywność, uprzejmość
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły i precyzyjny
 • Zdolności organizacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obsłudze klientów lub jednostkach administracji publicznej
 • przeszkolenie z obsługi informatycznego systemu paszportowego
 • znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 lipca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje: (77) 4 411 548 lub ( 77)  4 524 502.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektor do spraw: obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów – nr ogłoszenia 30753 z dnia 18 lipca 2018 r.

 

Pisemny test wiedzy odbędzie się w dniu 07 września 2018 r. od godz. 9:00 w sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

W tym samym dniu odbędą się również rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów z testu.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 502 lub 77 4 524 255.

Opole, dnia 16 sierpnia  2018 r.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki.

WYBRANA OSOBA:

Sandra Wośnica-Kierul zamieszkała Opole.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1419

Data wytworzenia: 2018-07-17 12:25:00
Data publikacji: 2018-07-18 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-09-10 08:22:35

Historia zmian artykułu:
2018-09-10 08:22:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2018-08-16 11:51:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2018-07-18 12:12:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.