Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów- 53916 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów- 53916
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-09-24
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiska inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 53916 z dnia 10 września 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw: obsługi klienta

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z klientami w sprawach paszportowych.

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zagrożenie korupcją.

Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Obsługa klientów Oddziału Paszportów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych;

Prowadzenie depozytu dokumentów paszportowych;

Prowadzenie ewidencji wniosków po wydaniu dokumentów paszportowych (kartotekę paszportową);

Udzielanie informacji klientom w zakresie spraw paszportowych; bezpośrednio na hali obsługi, telefonicznie i poprzez email,

Przyjmowanie pisemnych oświadczeń dotyczących różnych spraw paszportowych (zgłoszenia utraty paszportu, informacji o zgonie posiadacza paszportu, oświadczenia o rezygnacji z realizacji wniosku paszportowego);

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o dokumentach paszportowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej

Otwarty stosunek do klienta, uprzejmość

Umiejętność pracy w zespole

Umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły i zrozumiały

Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

Odporność na stres

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy Doświadczenie w pracy w klientami

znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego.

znajomość kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

przeszkolenie z obsługi paszportowego sytemu informatycznego

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 24 września 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy

administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr 77 44 11 548 lub 77 524 502.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów

- ogłoszenie nr 53916 z dnia 10 września 2019 r.

 

 

Test wiedzy odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godz. 9:00
w Sali Braci Kowalczyków znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do następnego etapu postępowania w tym samy dniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod  nr tel. 77 45-24-215.

Wyniki naboru

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatek:

Monika Kałwak, Opole

Katarzyna Szott, Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1015

Data wytworzenia: 2019-09-11 08:16:36
Data publikacji: 2019-09-11 08:16:55
Ostatnio aktualizował(a): Branicka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2019-10-04 08:56:39

Historia zmian artykułu:
2019-10-04 08:56:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, v3
2019-09-27 16:28:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-09-27 16:26:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-09-11 10:31:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.