Ogłoszenie o wolnym na stanowisku inspektora do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Oddziale d/s Cudzoziemców i Obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym na stanowisku inspektora do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Oddziale d/s Cudzoziemców i Obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-03-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 Ogłoszenie nr: 167251
• Data ukazania się ogłoszenia: 25 lutego 2015 r.
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
• Dyrektor Generalny
• poszukuje kandydatów na stanowisko:
• inspektor
• do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców.
• w Oddziale d/s Cudzoziemców i Obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

• ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole
Miejsce wykonywania pracy:
• Opole
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie postępowania w zakresie zarejestrowania pobytu obywatelom Unii Europejskiej i obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz członkom ich rodzin,
• prowadzenie postępowania w zakresie udzielania prawa stałego pobytu dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
• prowadzenie postępowania w zakresie udzielania zezwoleń na osiedlanie, jak również proponowanie i przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach,
• prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
• wprowadzanie danych do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”,
• przygotowywanie wyciągu z wniosku, w celu wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie określonego typu pozwolenia na pobyt,
• ustalanie niezbędnych informacji dotyczących zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie Urzędu.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji, zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: średnie
• pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych,
o znajomość ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Unii Europejskiej i członków i rodzin
o znajomość ustawy o obywatelstwie polskim,
o znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
o znajomość ustawy o służbie cywilnej
o znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
o znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
o umiejętność stosowania prawa w praktyce,
o umiejętność analitycznego myślenia,
o komunikatywność, wnikliwość, rzetelność i samodzielność
o umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
o znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym : angielski, niemiecki lub rosyjski.
o umiejętność argumentowania.
wymagania dodatkowe
• znajomość ustawy o repatriacji,
• znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• znajomość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
• umiejętność negocjacji,
• 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• przeszkolenie z systemu informatycznego" Pobyt"
• uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.
• znajomość innych języków obcych na poziomie komunikatywnym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
o kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 
Termin składania dokumentów: 11-03-2015
Miejsce składania dokumentów:
Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "
Inne informacje:
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1970 złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077)4524-324

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

                                              na stanowisko inspektor do spraw obsługi obywateli państw Unii

                                                        Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców

                                                            w Oddziale d/s Cudzoziemców i Obywatelstwa 

                                                     w Wydziale Spraw  Obywatelskich i Cudzoziemców

                             Ogłoszenie nr 167251 z 25 lutego 2015r. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

                             

 Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10:30 do sali Herbowej, znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na pisemny test wiedzy.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-324

 

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Baran Sylwia

Opole

 1.  

Bargieł Magdalena

Opole

 1.  

Bąk Justyna

Racławiczki

 1.  

Bednorz Anna

Chrząstowice

 1.  

Bertoli Jolanta

Opole

 1.  

Błasik Anita

Opole

 1.  

Brudniak Szymon

Trzebina

 1.  

Chamala Anna

Luboszyce

 1.  

Gałąź Łukasz

Opole

 1.  

Grabińska-Szczepko Agnieszka

Ozimek

 1.  

Fijałkowski Aleksander

Opole

 1.  

Fulneczek Sylwester

Głubczyce

 1.  

Jaskulski Piotr

Ozimek

 1.  

Kordek Filip

Opole

 1.  

Krasówka Marcin

Strzeleczki

 1.  

Krzemińska Anna

Korfantów

 1.  

Łozowicka Anna

Korfantów

 1.  

Łuczkiewicz Lilianna

Opole

 1.  

Mangier Katarzyna

Mąkoszyce

 1.  

Matyssek Małgorzata

Opole

 1.  

Mička Roberts

Opole

 1.  

Miernik Marlena

Osowiec

 1.  

Ogrodnik-Tokarz Irena

Opole

 1.  

Orpel Krzysztof

Opole

 1.  

Salomon Aldona

Opole

 1.  

Szmolke Iwona

Zawada

 1.  

Wawszczak Anna

Opole

 1.  

Wotka Anna

Łącznik

 1.  

Zawiślak Katarzyna

Opole

Wyniki naboru

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko, inspektora, uwzględniając poziom wiedzy, niezbędny na stanowisku pracy, zarówno na teście pisemnym jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej postanowiła wskazać  Panią Katarzynę Mangier na stanowisko inspektor do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców  w Oddziale d/s Cudzoziemców i Obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

              Kandydat rezerwowy : Pani Anna Wotka

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 2912

Data wytworzenia: 2015-02-23 14:41:04
Data publikacji: 2015-02-25 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:18:36

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:18:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-01 12:35:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-04-01 08:28:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-03-20 12:49:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2015-03-20 12:35:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2015-02-26 07:34:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-02-26 07:29:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-02-24 08:38:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.