Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -38816 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -38816
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-12-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 38816

Data ukazania się ogłoszenia:. z dnia 30 listopada 2018 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

inspektor wojewódzki

do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

w toku

 

Warunki pracy

1.Krajowe wyjazdy służbowe.

2. Przeprowadzanie kontroli poza gmachem Urzędu.

3. Zagrożenie korupcją

4. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

5. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Realizowanie zadań z zakresu oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa;

Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o planowanych programach polityki zdrowotnej;

Prowadzenie spraw z zakresu sporządzania Regionalnych Map Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego;

Prowadzenie spraw z zakresu ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o celowości inwestycyjnej podmiotów leczniczych;

Współpraca z samorządem województwa w zakresie adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

Uczestnictwo w prowadzeniu kontroli realizowanych przez Oddział Zdrowia.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia

Umiejętność obsługi programów: Word, Excel;

Znajomość ustawy o służbie cywilnej;

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

Znajomość ustawy o kontroli w administracji;

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o zdrowiu publicznym;

Znajomość ustawy o działalności leczniczej;

Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Znajomość rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

Umiejętność komunikacji;

Umiejętność pracy w zespole;

Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie: wyższe o profilu medycznym, administracyjnym lub ekonomicznym

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 14 grudnia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:  ,

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na

podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo

do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora

danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21

listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni

telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24- 563.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

 

 

Termin naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – ogłoszenie nr 38816 z dnia 30 listopada 2018 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 8:00 w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje 77 45-24-215.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 38816 z dnia 30 listopada 2018 r.

Nazwa stanowiska:

inspektor wojewódzki

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 591

Data wytworzenia: 2018-11-30 15:24:07
Data publikacji: 2018-11-30 15:24:11
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-01-11 14:56:26

Historia zmian artykułu:
2019-01-11 14:56:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2019-01-04 10:54:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.