Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 43037 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 43037
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-03-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 43037 z dnia 19 lutego 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw: dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa,

Dokonywanie ocen realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego'

Zapewnianie obsługi organizacyjnej Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych;

Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok;

Współuczestniczenie w sporządzaniu Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego;

Współuczestniczenie w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej , w obszarze ochrony zdrowia lub obsługi klientów

Umiejętność obsługi programów: Word, Excel;

Znajomość ustawy o służbie cywilnej;

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

Znajomość ustawy o działalności leczniczej;

Znajomość ustawy o zdrowiu publicznym

umiejętność komunikacji; umiejętność pracy w zespole; umiejętność analitycznego i logicznego myślenia

Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,

Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Znajomość rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw

umiejętność komunikacji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 05 marca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 563.

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

– ogłoszenie 43037 z dnia 19 lutego 2019 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 8:30 w sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563 lub 77 45- 24 -215.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 43037 z dnia 19 lutego 2019 r.

Nazwa stanowiska:

inspektor wojewódzki

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrane osoby:

Magdalena Gerus  zam. Tułowice

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 580

Data wytworzenia: 2019-02-19 10:13:15
Data publikacji: 2019-02-19 10:13:29
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-03-26 12:29:41

Historia zmian artykułu:
2019-03-26 12:29:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2019-03-21 11:25:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2019-03-21 09:43:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.