Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s planowania i organizacji systemu obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s planowania i organizacji systemu obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-11-23
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 37523 z dnia 09 listopada 2018 r.

WYMIAR ETATU     1

STANOWISKA         1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw: planowania i organizacji systemu obrony cywilnej

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


WARUNKI PRACY

Kilka razy w miesiącu kontakt z przedstawicielami administracji publicznej w celu wymiany informacji, pozyskiwania danych
Kilka razy w roku kontakt z przedstawicielami ministerstw, urzędów centralnych w celu wymiany informacji, udział  w naradach, konferencjach.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa,
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ewakuacji (przyjęcia) ludności II i III stopnia woj. Opolskiego zgodnie z zakresem zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego oraz z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa,
 • Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodowych oraz uzgadnianiu z organami jednostek samorządu terytorialnego liczebność grup zagrożonych oraz sposobu dystrybucji preparatów jodowych zgodnie z zakresem działań interwencyjnych wojewody wynikających z Prawa atomowego,
 • Określanie sposobu realizacji zadań z wynikających z ustawy dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych oraz „Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego” przy współudziale innych komórek organizacyjnych Wydziału, Urzędu,
 • Opracowywanie dokumentacji organizacyjnej powołującej formację obrony cywilnej przez Wojewodę oraz nadzorowanie tworzenia, funkcjonowania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w województwie, w tym prowadzenie ewidencji formacji obrony cywilnej na obszarze województwa z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa,
 • Kontrolowanie przygotowań do działań wojewódzkiej formacji obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa,
 • Prowadzenie ewidencji instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa,
 • Prowadzenie szkoleń, instruktaż z zakresu realizowanych spraw dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji zespolonej i niezespolonej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowiskach pracy w obszarze obronności lub zarządzania kryzysowego.
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • Znajomość ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość programów: Word, Excel, PowerPoint,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyrażenia zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 listopada 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu,               ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: – iod@.opole.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi  co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Planowany termin zatrudnienia; Styczeń 2019r.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 352.

Wyniki naboru

nabór zakończony - brak kandydatów

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 642

Data wytworzenia: 2018-11-08 14:21:40
Data publikacji: 2018-11-09 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 10:28:15

Historia zmian artykułu:
2018-12-06 10:28:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.