Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego – 31811 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego – 31811
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-08-21
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 31811 z dnia 07 sierpnia 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw finansowo – rachunkowych

w Zespole Audytu Wewnętrznego

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Warunki pracy

1. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

2. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Współuczestniczenie w planowaniu i organizowaniu działalności komórki audytu wewnętrznego;

Współuczestniczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, w szczególności w zakresie audytów finansowych i rachunkowych;

Wykonywanie badań, analiza wyników, formułowanie ustaleń i zaleceń;

Współuczestniczenie w analizach i oszacowaniu ryzyka we wszystkich obszarach działalności Urzędu;

Dokumentowanie czynności i zdarzeń mających istotne znaczenie dla ustaleń audytu;

Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji audytu wewnętrznego;

Redagowanie pism, protokołów z przeprowadzonych narad otwierających i zamykających realizowane zadania audytowe;

Współuczestniczenie w sporządzaniu okresowej sprawozdawczości.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej

Pełna znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

Pełna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

Pełna znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

Pełna znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy w zakresie audytu wewnętrznego.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie: wyższe o profilu prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, rachunkowość; studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego;

doświadczenie zawodowe: 1 rok w audycie

dodatkowe kursy/ szkolenia w zakresie rachunkowości finansowej i rachunkowości budżetowej

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 21 sierpnia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14,45-082 Opole.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Iwona Baran-Proniewicz - tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 163

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo-rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego                

                                                                            – ogłoszenie nr 31811 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

                   

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. od godz. 9:00 w pokoju 221 znajdującego się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 163.

Wyniki naboru

Nabór zakończony - bez wyboru kandydata.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 900

Data wytworzenia: 2018-08-07 08:44:09
Data publikacji: 2018-08-07 08:44:18
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 07:40:42

Historia zmian artykułu:
2018-11-06 07:40:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2018-09-05 14:56:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2018-08-27 10:13:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v3
2018-08-27 10:08:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.