Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- 49978 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- 49978
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-07-15
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 49978 z dnia 01 lipca 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw: konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia;

Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie wymagań i warunków jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe oraz sposobu dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;

Prowadzenie spraw związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;

Kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej;

Prowadzenie spraw związanych z oceną potrzeb zdrowotnych w zakresie map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;

Przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie skarg i wniosków w zakresie konsultantów wojewódzkich;

Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzoną dokumentację kontrolną, a także sporządzanie analizy, sprawozdania i informacje w zakresie realizowanych zadań;

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w jednostkach ochrony zdrowia lub w administracji publicznej

Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office

Znajomość ustawy o służbie cywilnej;

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia,

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,

ustawy o działalności leczniczej,

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie: wyższe o profilu medycznym, administracyjnym lub ekonomicznym

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 15 lipca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy

administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 563.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora  wojewódzkiego do spraw: konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

– ogłoszenie nr 49978 z dnia 1 lipca 2019 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 8:30 w sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563 lub 77 45- 24 -129.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 49978 z dnia 01 lipca 2019 r.

 

Nazwa stanowiska:

inspektor wojewódzki

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

Oliwia Kasprzyk Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 486

Data wytworzenia: 2019-07-01 11:45:29
Data publikacji: 2019-07-01 11:45:44
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-07-31 14:00:45

Historia zmian artykułu:
2019-07-31 14:00:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2019-07-24 12:14:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.