Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – ogłoszenie nr 15222 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – ogłoszenie nr 15222
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-09-26 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 15222

Data ukazania się ogłoszenia:  z dnia 12 września 2017 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

WYMIAR ETATU: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

ADRES URZĘDU

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 • Opole

WARUNKI PRACY

1. Stres związany z prowadzeniem działalności kontrolnej i obsługą klientów zewnętrznych.
2. Zagrożenie korupcją.
3. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
4. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym przeprowadzanie kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;
 • Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • Kontrolowanie ośrodków pomocy społecznej i urzędy gmin w zakresie kwalifikowania i przyznawania świadczenia wychowawczego;
 • Monitorowanie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wojewody przez kontrolowane jednostki;
 • Opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonej dokumentacji kontrolnej, zawiadomień o istotnych uchybieniach w działalności kontrolowanej jednostki do organów założycielskich oraz organów zlecających realizację zadania, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań;
 • Załatwianie skarg, wniosków, petycji oraz interwencji osobistych i przygotowywanie projektów odpowiedzi;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718)
 • staż pracy: 3 lata staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie; oraz co najmniej 1 rok pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w jednostkach administracji samorządowej realizującej zadania z zakresu świadczenia wychowawczego lub świadczeń rodzinnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 września 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-329.

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 15222 z dnia 12 września 2017 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 26 października 2017 r. o godz. 9:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Hadzicki Stanisław

Krasiejów

 1.  

Siamro-Szewczyk Iwona

Opole

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 15222 z dnia 12 września 2017 r.

Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki

 

Nazwa urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

 

Wybrane Osoby:

Stanisław HADZICKI Krasiejów

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1418

Data wytworzenia: 2017-09-12 08:28:40
Data publikacji: 2017-09-12 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-11-02 15:13:57

Historia zmian artykułu:
2017-11-02 15:13:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2017-10-19 12:01:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.