Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-09-03
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 32638 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

inspektor wojewódzki

do spraw: planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Warunki pracy

1. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

2.Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

3. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

Opracowywanie projektu planu wydatków z budżetu Wojewody w zakresie środków finansowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz dokonywanie na bieżąco zmian w planie;

Sporządzanie zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty zasiłków dla opiekunów na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego;

Rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego i przygotowywanie miesięcznych informacji w zakresie planowania wielkości środków do realizacji poszczególnych form pomocy, tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w ramach zadań zleconych;

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów do oceny stopnia wykorzystania dotacji budżetu Wojewody w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zakresie zadań z ochrony zdrowia realizowanych przez samorząd województwa, a także prowadzenia spraw dotyczących rent, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz dokonywanie zmian w planie;

Przygotowywanie i opracowywanie danych niezbędnych do projektu budżetu oraz do budżetu zadaniowego, planu wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz w zakresie zadań z ochrony zdrowia realizowanych przez samorząd województwa, a także prowadzenia spraw dotyczących rent, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych;

Sporządzanie wystąpień do Ministra Finansów o dodatkowe środki finansowe, wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: 2 lata w komórkach finansów publicznych

Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office.

Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,

Znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

Znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów,

Znajomość przepisów ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

Znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

Znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej;

Umiejętność interpretacji przepisów prawa;

Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;

Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;

Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;

Umiejętność komunikacji interpersonalnej;

Umiejętność pracy w zespole;

Kreatywność.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole, prawidłowej komunikacji interpersonalnej, kreatywność działania, odporność na stres;

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do:  3 września 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - ogłoszenie nr..."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Iwona Baran-Proniewicz - tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 528.

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego

do spraw planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

– ogłoszenie nr 32638 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godz. 8:30 w pokoju 221 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-528 lub 77 45-24-215.

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 32638 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Nazwa stanowiska:

inspektor wojewódzki

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrana osoba:

Beata Kamińska  zam. Brzeg

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 547

Data wytworzenia: 2018-08-23 12:21:20
Data publikacji: 2018-08-24 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 10:17:16

Historia zmian artykułu:
2018-09-24 10:17:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2018-09-18 09:52:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.