Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -44845 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -44845
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2019-04-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 44845 z dnia 22 marca 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu;

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa);

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy;

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy prawa mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa bądź w sprawach jego przekazania na rzecz właściwych terytorialnie gmin –komunalizacja;

Przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin;

Przygotowywanie protokołów przekazania lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych;

Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem z tytułu darowizn i spadków przypadających Skarbowi Państwa, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanym starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;

Wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego;

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym;

Obsługiwanie klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań celem osiągnięcia zamierzonego przez nich celu.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami

Znajomość ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

Znajomość ustawy z dnia 19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

Znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

Znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw;

Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

Znajomość ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego;

Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

Umiejętność stosowania prawa w praktyce;

Umiejętność analitycznego myślenia;

Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;

Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;

Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;

Umiejętność pracy w zespole.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 05 kwietnia 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole  z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia..."

 

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: ,

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 133

Data wytworzenia: 2019-03-22 11:20:10
Data publikacji: 2019-03-22 11:23:16
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-03-22 11:23:16

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.