Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków -48364 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków -48364
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-06-12
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 48364 z dnia 29 maja 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

starszy inspektor do spraw ewidencji księgowej wydatków w Biurze Obsługi Urzędu

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Warunki pracy

1. Zagrożenie korupcją

2. Praca pod presją czasu

3. Terminowa wielozadaniowość

4. Kontakty zewnętrzne (NIK)

5. Praca w siedzibie Urzędu

6. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

7. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Analizowanie na bieżąco stanu zaangażowania i realizacji wydatków w poszczególnej podziałce klasyfikacji budżetowej;

Klasyfikowanie i dekretowanie dokumentów księgowych w zakresie wydatków budżetowych Urzędu;

Ewidencjonowanie na bieżąco dowodów księgowych oraz dokonywanie bieżącej analizy i uzgodnień zapisów na kontach księgowych;

Sporządzanie danych do sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych;

Dokonywanie bieżącej analizy kont rozrachunkowych;

Opracowywanie okresowej szczegółowej informacji o stanie realizacji wydatków dla dyrektorów wydziałów i innych komórek organizacyjnych Urzędu.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: w obszarze księgowości

Znajomość ustawy o rachunkowości

Znajomość ustawy o finansach publicznych

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość programów finansowo-księgowych

Znajomość klasyfikowania, dekretowania i księgowania

Znajomość obsługi Word i Excel

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe: w obszarze księgowości w administracji publicznej

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych

Umiejętność samodzielnej pracy

Poczucie odpowiedzialności za wykonywane czynności

Umiejętność działania w sytuacjach stresowych

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 12 czerwca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 256.

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ewidencji księgowej wydatków w Biurze Obsługi Urzędu

Ogłoszenie nr 48364 z dnia 29 maja 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45 24 284 lub 77 45 24 129.

 

Wyniki naboru

 

WYNIKI NABORU

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 48364 z dnia 29 maja 2019 r.

Nazwa stanowiska:

Starszy inspektor

Wyniki naboru:

Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 453

Data wytworzenia: 2019-05-29 09:23:40
Data publikacji: 2019-05-29 09:24:28
Ostatnio aktualizował(a): Branicka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2019-07-04 08:42:18

Historia zmian artykułu:
2019-07-04 08:42:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, v3
2019-06-25 09:44:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, V1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.