Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – na zastępstwo 58088 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – na zastępstwo 58088
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-12-06
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 58088 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją.

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Kontakty zewnętrzne z klientami w ramach prowadzonych postępowań.

Presja czasu.

Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemcom, jak również weryfikowanie dokumentów dostarczanych w tych sprawach;

przyjmowanie wniosków o przedłużenie wiz krajowych i Schengen, jak również weryfikowanie dokumentów dostarczanych w tych sprawach;

weryfikowanie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP;

wprowadzanie danych do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”;

dokonywanie sprawdzeń w SI „POBYT” ;

udzielanie informacji klientom dot. legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz, oraz dokumentów niezbędnych do dołączenia do wniosku;

sprawdzanie w VIS (Wizowy System Informacyjny);

sporządzanie sprawozdań i statystyk z zakresu prowadzonych spraw i postępowań;

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

Znajomość przepisów w zakresie kpa;

Znajomość przepisów w zakresie ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych;

Znajomość przepisów w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Znajomość przepisów w zakresie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

Znajomość przepisów w zakresie ustawy o służbie cywilnej;

Umiejętność stosowania prawa w praktyce; Umiejętność analitycznego myślenia; Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych.

Komunikatywność; wnikliwość, rzetelność i samodzielność.

Umiejętność współpracy z innymi pracownikami.

Dyspozycyjność.

znajomość języka obcego: -angielski lub niemiecki lub rosyjski na poziomie komunikatywnym

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie: wyższe

Przeszkolenie z sytemu informatycznego Pobyt;

znajomość języka obcego: - inny język na poziomie komunikatywnym

Znajomość przepisów w zakresie: - ustawy o opłacie skarbowej , - ustawy o ewidencji ludności.

Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 06 grudnia 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy

administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 502.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 58088 z dnia 29 listopada 2019 r.

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 447

Data wytworzenia: 2019-11-29 14:35:18
Data publikacji: 2019-11-29 14:35:23
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-12-20 12:24:43

Historia zmian artykułu:
2019-12-20 12:24:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.