Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-06-09
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 11417 z dnia 30 maja 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

 ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.

Obsługa klientów zewnętrznych.

Zagrożenie korupcją.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jak również proponowanie i przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach
  • Ustalanie niezbędnych informacji dotyczących zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP
  • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach
  • Wprowadzanie danych do Systemu Informatycznego „POBYT”
  • Wprowadzanie danych do Systemu Informatycznego „POBYT” w celu spersonalizowania dokumentów potwierdzających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: średnie

  staż pracy: 1 rok w administracji publicznej

  znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych

  znajomość ustawy o obywatelstwie polskim

  znajomość ustawy o opłacie skarbowej

  znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

  znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej   umiejętność stosowania prawa w praktyce
 
  umiejętność analitycznego myślenia

  umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych

  komunikatywność

  wnikliwość, rzetelność i samodzielność

  umiejętność współpracy z innymi pracownikami

  znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

  znajomość ustawy o repatriacji

  znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  znajomość ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

  znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  znajomość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

  uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone   przeszkolenie z sytemu informatycznego Pobyt

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 09 czerwca 2017 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy nr .... "


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
 
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-502

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 do sali
im. Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.
Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

1.  Kęska Patrycja, Opole
2.  Kozakiewicz Natalia, Opole
3.  Wieczorek Aleksandra, Suchy Bór
4.  Zawiślak Katarzyna, Tarnów Opolski

 

Wyniki naboru

WYBRANE OSOBY:
Natalia Kozakiewicz, Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1252

Data wytworzenia: 2017-05-29 08:44:47
Data publikacji: 2017-05-30 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 13:21:09

Historia zmian artykułu:
2017-06-22 13:21:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki naboru
2017-06-14 15:25:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, lista kandydatów
2017-05-29 13:12:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, poprawa zakresu zadań

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.