Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 30999 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 30999
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-08-06 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 30999 z dnia 23.07.2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Piastowska 14
45-082 Opole

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu oraz poza siedzibą;
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
Zagrożenie korupcją;
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy;
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem przez wojewodę aktów prawa miejscowego wydawanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz uczestniczenie w opracowaniu opinii i uzgodnień wojewody do dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej opracowywanych przez jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • Prowadzenie spraw powierzonych wojewodzie z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i klęskami żywiołowymi;
 • Uczestniczenie w pracach Komisji wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w mieniu komunalnym, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i sporządza protokoły z prac tej Komisji oraz kontrolowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody a także gospodarki odpadami i pozostałych komponentów środowiska, współpracowanie z RDOŚ i WIOŚ w tym zakresie;
 • Opracowywanie kryteriów i zasad przyznawania dotacji celowych dla spółek wodnych na rozwój urządzeń melioracyjnych, opracowywanie projektów umów dotacyjnych w tym zakresie oraz rozliczanie spółek wodnych z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą;
 • Uczestniczenie w pracach zespołów doradczych Wojewody Opolskiego w sprawach związanych z mikroretencją i rozwojem rolnictwa;
 • Uczestniczenie w postępowaniach związanych z wydawaniem przez wojewodę decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia reprezentacji Skarbu Państwa przez jednostki organizacyjne Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zagadnień związanych z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub z budową i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub 6 miesięcy w obszarze administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów prawa w zakresie administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki wodnej
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska we wszystkich jego komponentach
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody
 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych ich rozliczania
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wytycznych w sprawie weryfikacji szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub o kierunku przyrodniczym lub rolnicznym (meloracja)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Terminy i miejsce składania dokumentów
 • Dokumenty należy złożyć do: 06.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia..."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Iwona Baran-Proniewicz - tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko starszego inspektora do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych   z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej  w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 – ogłoszenie nr 30999 z dnia 23 lipca 2018 r.

           Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. od godz. 11:00 w pokoju 221 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 215.

Wyniki naboru

Nabór zakończony bez wyboru kandydata. 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 558

Data wytworzenia: 2018-07-23 13:10:38
Data publikacji: 2018-07-23 13:10:56
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 11:36:35

Historia zmian artykułu:
2018-09-11 11:36:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2018-08-30 12:02:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.