Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 36718 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 36718
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-11-09
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaStarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 36718 z dnia 26.10.2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja)

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Piastowska 14
45-082 Opole

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy prawa mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa bądź w sprawach jego przekazania na rzecz właściwych terytorialnie gmin – komunalizacja, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie decyzji w przedmiocie stwierdzania nabycia z mocy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie protokołów przekazania lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem z tytułu darowizn i spadków przypadających Skarbowi Państwa, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanym starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
 • wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • obsługiwanie klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań celem osiągnięcia zamierzonego przez nich celu

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • Znajomość ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość ustawy z dnia 19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw;
 • znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • znajomość ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 • znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji;
 • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 9 listopada 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia..."

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 Kontakt do inspektora ochrony danych: 77 4524-393; mail: 

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 Informacje o odbiorcach danych: nie będą przekazywane

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko starszego inspektora gospodarki nieruchomościami- przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

– ogłoszenie nr 36718 dnia 26 października 2018 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10:30 w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-504 lub 77 45-24-215.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 36718 z dnia 26 października 2018 r.

 

Nazwa stanowiska:

starszy inspektor

 

Wyniki naboru:

nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Micherda Agnieszka
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka
Opublikował(a): Micherda Agnieszka
Liczba wyświetleń: 461

Data wytworzenia: 2018-10-26 10:31:41
Data publikacji: 2018-10-26 10:32:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 14:15:26

Historia zmian artykułu:
2018-12-03 14:15:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2018-11-29 09:57:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2018-11-26 10:22:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.