Ogłoszenie o naborze na stanowsko inspektor do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców - nr 30751 z dnia 18 lipca 2018 r. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowsko inspektor do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców - nr 30751 z dnia 18 lipca 2018 r.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-07-31
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 30751 z dnia 18 lipca 2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców  - zastępstwo za nieobecnego pracownika

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY:

Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji.
Zagrożenie korupcją.
Kontakty zewnętrzne z klientami w ramach prowadzonych postępowań.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Prowadzenie postępowań w zakresie zarejestrowania pobytu obywatelom Unii Europejskiej i obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz członkom ich rodzin
 • Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania prawa stałego pobytu dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zezwoleń na osiedlenie, jak również proponowanie i przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach
 • Przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP
 • Wprowadzanie danych do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”
 • przygotowanie wyciągów z wniosków.
 • Ustalanie niezbędnych informacji dotyczących zagrożeń dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość przepisów w zakresie ustaw o :  kpa; służbie cywilnej; wojewodzie              i administracji rządowej w województwie .
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych; wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; obywatelstwie polskim ; opłacie skarbowej.
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce; analitycznego myślenia; działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych; współpracy z innymi pracownikami; argumentowania .
 • Komunikatywność. Wnikliwość, rzetelność i samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej.
 • Przeszkolenie z systemu informatycznego „Pobyt”;
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone;
 • Znajomość języków obcych innych niż wymienione w wymaganiach niezbędnych w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o repatriacji, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Umiejętność negocjacji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 lipca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 502.


 

Wykaz osób spełniających wymagania

NIE WYPŁYNĘŁA  ŻADNA OFERTA PRACY.

Wyniki naboru

NABÓR ZAKOŃCZONY - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA PRACY.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 501

Data wytworzenia: 2018-07-17 12:17:15
Data publikacji: 2018-07-18 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 14:35:51

Historia zmian artykułu:
2018-11-05 14:35:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, V.3
2018-11-05 14:35:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, V.2
2018-07-17 12:19:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.