Ogłoszenie o naborze nr 50790 na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze nr 50790 na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-07-29
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 50790 z dnia 12 lipca 2019 r.


 

OFERTY DO

29 lipca 2019

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 2

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

do spraw: planowania i realizacji budżetu Wojewody

Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Budżetu

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole
 

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole


WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu 
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. 
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowuje i sporządza projekty budżetu Wojewody na trzy kolejne lata, oraz sporządza plan finansowego budżetu Wojewody na dany rok budżetowy w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w powiązaniu z budżetem zadaniowym oraz w układzie zadaniowym z wyszczególnieniem celów i mierników w celu realizacji ustawowych przepisów
 • Podejmuje inicjatywy własne oraz na wniosek jednostek podległych wojewodzie na rzecz zwiększenia budżetu Wojewody w celu otrzymania wsparcia finansowego z rezerw celowych oraz koordynuje prace nad okresowymi analizami i ocenami wykonania budżetu Wojewody, w celu przygotowania doraźnych informacji dotyczących bieżącej realizacji budżetu dla potrzeb kierownictwa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów i innych resortowych ministrów i organów centralnych.
 • Wprowadza i zatwierdza w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) • projekt planu finansowego budżetu Wojewody Opolskiego • plan finansowy budżetu Wojewody Opolskiego • rozdysponowanie środków dla beneficjentów niższego stopnia • wnioski o przyznania środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa, na zadania objęte budżetem Wojewody.
 • Sporządza decyzje wprowadzające zmiany w planie wydatków budżetu Wojewody lub decyzje blokujące nadwyżkę środków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w celu prawidłowego i racjonalnego wykorzystania środków finansowych oraz przygotowuje powiadomienia w tym zakresie i przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom podległym.
 • Sporządza Wieloletni Plan Finansowy budżetu Wojewody na trzy kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z określeniem celów i mierników w aplikacji Trezor Buza w celu realizacji ustawowych przepisów oraz zatwierdza sprawozdanie z realizacji wydatków w układzie zadaniowym w zakresie stopnia realizacji zaplanowanych mierników.
 • Przygotowuje umowy na przekazywanie dotacji celowej samorządu terytorialnego oraz nadzoruje i zatwierdza rozliczenie środków przekazanych w formie dotacji celowej w zakresie zwalczania narkomanii, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa
 • Weryfikuje materiały jednostkowe – wnioski o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz sporządza wniosek o środki do Ministerstwa Finansów i na podstawie decyzji Ministra Finansów przekazuje środki do gmin oraz obsługuje sprawy związane z funduszem sołeckim w trakcie roku, w celu realizacji ustawowych przepisów
 • Sporządza bazę działań, celów i mierników wraz ze sposobem ich wyliczania oraz sporządza i analizuje zmiany w wielkościach mierników w trakcie roku budżetowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość prawa administracyjnego, przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych , zasad rachunkowości budżetowej, ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego, kodeks postępowania administracyjnego ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność argumentacji
 • umiejętność obsługi komputera, środowiska MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej w obszarze księgowo - finansowym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • znajomość przepisów (ustaw) szczegółowych, regulujących finansowanie zadań z budżetu Wojewody, w ramach nadzorowanych działów gospodarki narodowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29 lipca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki 
  Sekretariat Dyrektora Generalnego 
  pok. 251 
  Piastowska 14 
  45-082 Opole 
  z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia..." 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   
 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 372



 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu

– ogłoszenie nr 50790 z dnia 12 lipca 2019 r.

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00
w pokoju 203 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr  77 45-24-215.

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru:

nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

Kewin Adamczyk    Opole
Marta Nowakowska    Opole
 
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bach-Starzecka Edyta
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta
Opublikował(a): Bach-Starzecka Edyta
Liczba wyświetleń: 492

Data wytworzenia: 2019-07-10 09:35:01
Data publikacji: 2019-07-12 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bach-Starzecka Edyta
Data ostatniej zmiany: 2019-08-23 11:28:12

Historia zmian artykułu:
2019-08-23 11:28:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v1
2019-08-23 11:04:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, V1
2019-08-16 13:26:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-08-16 13:01:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.