Ogłoszenie o naborze nr 53052 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze nr 53052 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-09-13
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE NABORU

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr  z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw: kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Warunki pracy

 • Praca w siedzibie Urzędu.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:

 • Realizacja zadań z zakresu rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego.
 • Udział w kontrolach podmiotów leczniczych, w zakresie: - kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej; - kontroli podmiotów na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zgodności z prawem.
 • Udział w kontrolach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd województwa, w tym m.in.: - prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; - prowadzenia ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu; - zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.
 • Uczestnictwo w kontrolach podmiotów leczniczych prowadzonych przez upoważnionego lekarza lub upoważnionego psychologa, w zakresie wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem i prowadzeniem ewidencji przedstawicieli Wojewody do Rad Społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz w podmiotach dla których organem tworzącym jest uczelnia medyczna.
 • Realizacja zadań z zakresu zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa.
 • Załatwianie skarg, wniosków i przygotowanie projektów odpowiedzi.
 • Opracowanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzoną dokumentację kontrolną, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy: co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe o profilu medycznym, administracyjnym lub ekonomicznym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 13 września 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki, Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia 53052."

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: bok[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail   lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Rozważ wprowadzenie wzoru oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 329.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Termin naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego  ds. kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Ogłoszenie nr: 53052 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 900   do Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Opolu, ul. Piastowska 14.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (077) 4524-563, lub 4524-215.

Wyniki naboru

Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Branicka Katarzyna
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna
Opublikował(a): Branicka Katarzyna
Liczba wyświetleń: 388

Data wytworzenia: 2019-08-30 08:12:54
Data publikacji: 2019-08-30 08:14:39
Ostatnio aktualizował(a): Branicka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2019-10-01 12:50:12

Historia zmian artykułu:
2019-10-01 12:50:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, v3
2019-09-24 09:22:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.