Ogłoszenie o naborze starszy inspektor ds wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w Wydziale Prawnym i Nadzoru nr 48228 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze starszy inspektor ds wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w Wydziale Prawnym i Nadzoru nr 48228
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-06-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 48228 z dnia 28 maja 2019 r.

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego

w Wydziale Prawnym i Nadzoru

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie Urzędu

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

- praca pod presją czasu

- narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

- warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 

ZAKRES ZADAŃ

Weryfikowanie pod względem formalnym i technicznym aktów prawnych kierowanych do publikacji w Dzienniku

Urzędowym przy pomocy systemu informatycznego e-dziennik

Wykonywanie korekt elektronicznych aktu prawnego przeznaczonego do publikacji

Wprowadzanie metadanych aktu

Udzielanie informacji wnioskodawcom

Przygotowywanie projektów obwieszczeń Wojewody Opolskiego

Prowadzenie elektronicznego archiwum oryginalnych tekstów aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

znajomość technik prawodawczych, zasad ogłaszania aktów normatywnych,

znajomość Kpa i ustaw samorządowych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej

biegła obsługa komputera,

komunikatywność, dokładność, spostrzegawczość

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

przeszkolenie w zakresie: Edytor Aktów Prawnych XML, Legislator oraz Edytor Tekstów Jednolitych, Moduł

Komunikacyjny, Aplikacja E-Redakcja

dobra znajomość pakietu ms Office

umiejętność pracy pod presją czasu

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11 czerwca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia...."

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: ,

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd

Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie

przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora

danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na

stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 284

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko starszego inspektora d/s wydawania dziennika urzędowego województwa opolskiego w Wydziale Prawnym i Nadzoru  – ogłoszenie nr 48228 z dnia 28 maja 2019 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 czerwca2019 r. o godz. 9:00 w sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-284 lub 77 45- 24 -255.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki Małgorzaty Czech, zamieszkałej w Suchym Borze.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Rączka Katarzyna
Wprowadził(a): Rączka Katarzyna
Opublikował(a): Rączka Katarzyna
Liczba wyświetleń: 673

Data wytworzenia: 2019-05-27 13:21:55
Data publikacji: 2019-05-28 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Branicka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2019-06-27 10:57:59

Historia zmian artykułu:
2019-06-27 10:57:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, V3
2019-06-27 08:53:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, v2
2019-06-18 08:56:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.