Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - ogłoszenie nr 42825 z 14.02.2019 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - ogłoszenie nr 42825 z 14.02.2019
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-02-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 42825 z dnia 14 lutego 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji

i remontów

w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

 

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z:
- wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w nadzorze nad realizacją zamówienia oraz w trakcie uczestniczenia w odbiorach;
-pracownikami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wydziału Budownictwa
i Architektury Urzędu Miasta, pracownikami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich i budowlanych na prace ogólnobudowlane w obiektach OUW.
Zagrożenie korupcją.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów) ;
 • bezpośrednia współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim;
 • uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, usług i dostaw ;
 • współpraca z Oddziałem Obsługi Urzędu i Oddziałem Budżetu i Księgowości Biura Obsługi Urzędu w celu opracowania planów remontów i inwestycji w świetle posiadanych środków finansowych;
 • prowadzenie badana rynku w celu wyłonienia dostawcy usług, dostaw i robót budowlanych poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • sporządzanie analiz opisowych z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych ;
 • bieżące analizowanie planu finansowego wydatków w zakresie realizowanych przez Oddział Inwestycji i Administracji zadań merytorycznych w układzie zadaniowym i na bieżąco sporządzanie wniosków o dokonanie zmian do Oddziału Księgowości Urzędu w BOU;
 • rozliczanie wydatków i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Oddział Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu .

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w administracji publicznej lub 2 lata w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy ; prawa budowlanego; ustawy o finansach publicznych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • biegła obsługa pakietu Office; umiejętność pracy w zespole; samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok  w obszarze organizowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych
 • przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • uprawnienia budowlane ;
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych. Znajomość zasad rysunku technicznego i kosztorysowania w budownictwie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 327 lub 4 524 261 .

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko starszego inspektora  wojewódzkiego ds. zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Biurze Obsługi Urzędu – Oddział Inwestycji              i Administracji

ogłoszenie  nr  42825 z dnia 14 lutego 2019 r.    

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 221 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo .

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 327  lub 77 4 524 255.

 

Opole, dnia 05.03.2019 r.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANA  OSOBA:  Agnieszka  Bebech    Suchy Bór

 

Opole, dnia 13.03.2019

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 466

Data wytworzenia: 2019-02-13 12:43:12
Data publikacji: 2019-02-14 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 11:57:36

Historia zmian artykułu:
2019-03-13 11:57:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2019-03-05 08:26:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2019-02-13 12:44:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.