Ogłoszenie o wolnym stanoiwsku w służbie cywilnej inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 40980 z 15.01.2019 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanoiwsku w służbie cywilnej inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 40980 z 15.01.2019
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-01-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw: organizacyjnych

w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z dyrektorami i pracownikami wydziałów innych urzędów na polecenie dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz osobami spoza administracji – klienci zewnętrzni – w celu połączenia z odpowiednim pracownikiem.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub wewnętrznych ( pracowników urzędu ).
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie sekretariat Wydziału Prawnego i Nadzoru i związane z tym prace (m.in. przyjmowanie interesantów; odbieranie telefonów; obsługa faxu; poczty elektronicznej i kserokopiarki itd.);
 • podejmowanie działań w celu zapewnia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale Prawnym i Nadzoru poprzez: wykonywanie pierwszej dekretacji zgodnie z upoważnieniem Dyrektora Wydziału; oddzielanie i przekazywanie na skład chronologiczny dokumentów wpływających w sprawach elektronicznych, wydruk i przekazywanie do podpisu dyrektora papierowych egzemplarzy pism w teczkach elektronicznych wychodzących na zewnątrz w postaci papierowej, wysyłanie korespondencji  ze skrzynki wydziałowej oraz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Pracownik obsługuje program Elektronicznego nadzoru nad aktami prawnymi /eNadzór/;
 • odbieranie, ewidencjonowanie i przekazywanie właściwym komórkom i pracownikom korespondencję wpływającą do Wydziału, przy pomocy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD);
 • zgłaszanie pracowników na szkolenia wewnętrzne, wykonywanie zadań związanych z organizacją wyjazdów służbowych dyrektora i pracowników wydziału (przygotowanie wniosków na szkolenia, wprowadzanie  delegacji do Rejestru podróży służbowych krajowych w EZD, rezerwowanie samochodów w  aplikacji samochodowej);
 • podejmowanie działań w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora                 i pracowników wydziału (np. prowadzenie i aktualizacja elektronicznego kalendarza Dyrektora,  zamieszczanie planu pracy wydziału w Intranecie,  prowadzenie rejestru rozpraw sądowych i rejestru spraw sądowych; redagowanie krótkich pism na polecenie dyrektora i kierownika, zapewnianie zaopatrzenia wydziału w materiały biurowe);
 • sporządzanie wykazu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Wydziału wykonywanych ze służbowych aparatów telefonicznych;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji niejawnej wydziału;
 • odpowiedzialność za gospodarkę sprzętem znajdującym się na stanie wydziału. Prowadzenie spisu (księgi) inwentarzowej, dotyczącej wyposażenia Wydziału Prawnego i Nadzoru. Zlecanie naprawy sprzętu i urządzeń w Wydziale właściwym komórkom Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość: Ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Obsługa komputera, skanera, ksera, faksu poczty elektronicznej. Spostrzegawczość, dokładność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące przeszkolenia w pracy biurowej lub w administracji.
 • Przeszkolenie z aplikacji EZD.
 • Bardzo dobra obsługa komputera.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopie dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 stycznia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 Administrator danych : Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 4 524 125, email: .

 Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do Inspektora Ochrona Danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 218.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych – Wydział Prawny i Nadzoru

                        nr ogłoszenia 40980  z  dnia 15 stycznia  2019 r.

Pisemny test wiedzy odbędzie się w dniu 06 lutego o godz. 9,00 w Sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

W tym samym dniu  planowana jest rozmowa kwalifikacyjna od godz. 11:00 w sali 203 znajdującej się na II piętrze w  tym samym budynku .

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 284 lub 255.

Wyniki naboru

 

NABÓR ZAKOŃCZONY WYBOREM KANDYDATA/KANDYDATKI

WYBRANE OSOBY;

Ewa Ressel   Chróścice

KANDYDATEM REZERWOWYM JEST:

Aneta Kardas    Opole

 

Opole, dnia 07.02.2019 r.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 823

Data wytworzenia: 2019-01-14 12:51:23
Data publikacji: 2019-01-15 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 09:58:18

Historia zmian artykułu:
2019-02-07 09:58:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2019-01-30 09:52:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.