Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (ogłoszenie nr: 165912) - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (ogłoszenie nr: 165912)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-01-27 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 165912
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 stycznia 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;
 • Realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zadaniami samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług określonych standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami;
 • Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • Realizowanie lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym realizację zadań wynikających z programów rządowych;
 • Przeprowadzanie kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie kwalifikowania i przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników ww. jednostek z wymaganymi kwalifikacjami;
 • Przeprowadzanie kontroli ośrodków pomocy społecznej i urzędów gmin w zakresie kwalifikowania i przyznawania świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów i działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
 • Załatwianie skarg, wniosków i interwencji osobistych i przygotowywanie projektów odpowiedzi;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzone protokoły kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych jednostkach.
Kontakty z klientami zewnętrznymi spoza administracji.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu prawniczym, administracyjnym, pedagogicznym, pedagogiki specjalnej, psychologicznym, politologicznym, politologicznym i nauk o społeczeństwie, socjologicznym, polityki społecznej, nauk o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji; Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej, lub 3 lata w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, lub ukończone szkolenia w wyżej wymienionym zakresie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
  • Znajomość systemu SAC;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy;
  • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej aktów wykonawczych;
  • Znajomość Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  • Umiejętność komunikacji;
  • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  • Umiejętność realizacji procesu badawczego;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 182)

Termin składania dokumentów:

27-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych  w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 165912 z dnia 13 stycznia 2015 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 9 lutego 2015 r. o godz. 13:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-563.

 

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Bednorz Anna

Chrząstowice

 1.  

Segiet Tomasz

Kępno

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego

i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; kontroli ośrodków pomocy społecznej

w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym

do alimentów oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych 

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 165912 z dnia 13 stycznia 2015 r.

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia wybrano Pana Tomasza SEGIETA zamieszkałego w Kępnie.

 

 

Opole, 10 lutego 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2627

Data wytworzenia: 2015-01-14 08:02:50
Data publikacji: 2015-01-14 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:03:32

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:03:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-02-10 09:10:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2015-02-04 12:09:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2015-01-14 08:10:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.