Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-04 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 180112
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 kwietnia 2016 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw - kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych;
 • Kontrolowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych ;
 • Kontrolowanie zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 • Monitorowanie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wojewody przez kontrolowane jednostki;
 • Zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie sprawozdania oraz analizy w tym zakresie;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonej dokumentacji kontrolnej, zawiadomień o istotnych uchybieniach w działalności kontrolowanej jednostki do organów założycielskich oraz organów zlecających realizację zadania, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca poza i w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
Krajowe wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
  • Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy o administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
  • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
  • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
  • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
  • Umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Stosownie do art. 197b ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."
 

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2600 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania

na stanowisko na inspektora wojewódzkiego do spraw - kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
- ogłoszenie 180112 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 

 

Niżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 10:00 do sali 619 znajdującej się na VI piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Grabowska Daria

Opole

Opole, dnia 24 maja 2016 r.

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw - kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
- ogłoszenie 180112 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 

Komisja do spraw naboru wybrała Panią Darię Grabowską zam. w Opolu na stanowisko inspektora wojewódzkiego.

 

Opole, dnia 4 czerwca 2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1146

Data wytworzenia: 2016-04-15 13:50:14
Data publikacji: 2016-04-18 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-06-06 08:35:13

Historia zmian artykułu:
2016-06-06 08:35:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2016-05-24 14:26:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
2016-04-15 13:51:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.