Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (ogłoszenie nr: 167238) - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (ogłoszenie nr: 167238)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-03-10
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 167238
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 lutego 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zadaniami samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług określonych standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami;
 • Przeprowadzanie kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie kwalifikowania i przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników ww. jednostek z wymaganymi kwalifikacjami;
 • Przeprowadzanie kontroli ośrodków pomocy społecznej i urzędów gmin w zakresie kwalifikowania i przyznawania świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów i działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
 • Koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
 • Prowadzenie i coroczne ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikacja na stronie internetowej rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa i rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe;
 • Realizowanie lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym realizację zadań wynikających z programów rządowych;
 • Załatwianie skarg, wniosków i interwencji osobistych i przygotowywanie projektów odpowiedzi;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonych protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych jednostkach. Kontakty z klientami zewnętrznymi spoza administracji.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
  • umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
  • znajomość systemu SAC;
  • znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  • znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość ustawy o administracji rządowej w województwie;
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli
 • umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • dokumenty potwierdzające 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228).).

Termin składania dokumentów:

10-03-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: Oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 167238 z dnia 24 lutego 2015 r.

 

Niżej wymienioną osobę zapraszamy w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 11:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-563.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Bednorz Anna

Chrząstowice

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

- ogłoszenie nr: 167238 z dnia 24 lutego 2015 r.

 

 

 

Nie wyłoniono najlepszego kandydata.

 

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 2120

Data wytworzenia: 2015-02-24 09:07:57
Data publikacji: 2015-02-24 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:01:45

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:01:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v1
2015-04-23 14:23:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.6
2015-03-19 12:45:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2015-03-19 12:45:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.